Vytvořte fakturu

RACIO, Export-Import-Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.02.2016
Basic information
Obchodní název RACIO, Export-Import-Consulting
IČO 31400345
TIN 2020821880
DIČ SK2020821880
Datum vytvoření 07 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RACIO, Export-Import-Consulting
Krajinská 1
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 583 257 €
Zisk 52 716 €
Kapitál 6 464 157 €
Vlastní kapitál 2 619 972 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255575255, +421255562673, +421255560127
Fax(y) 0255575255
Date of updating data: 01.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,966,244
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 78,951
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 75,196
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,462
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 55,734
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,755
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 3,755
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,804,384
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,339,413
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,339,413
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,449
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,449
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,448,176
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,381,229
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,381,229
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,978
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,969
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,346
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,438
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,908
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 82,909
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,816
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 75,093
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,966,244
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,064,520
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,820,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,820,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 266
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 10,933
2. Ostatní fondy (427, 42X) 10,933
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -204,460
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -204,460
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 385,065
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 385,065
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,716
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,901,724
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 276,552
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 270,530
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 270,530
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,436
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,586
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,522,747
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,241,545
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,241,545
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,026
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,318
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,210
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,429
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131,219
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,598
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,598
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 88,827
Date of updating data: 01.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,583,257
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,195,411
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 315,009
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 72,597
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 240
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,384,876
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,140,310
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 65,450
D. Služby (účtová skupina 51) 836,094
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 101,338
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 72,120
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,168
4. Sociální náklady (527, 528) 4,050
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 768
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,030
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,030
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 73,625
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 150,261
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 198,381
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 468,566
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37,847
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 37,845
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 165,580
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,028
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 7,028
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 146,784
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,768
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -127,733
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,648
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,932
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,806
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 126
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,716
Date of updating data: 01.02.2016
Date of updating data: 01.02.2016
 • IČO :31400345 TIN: 2020821880 DIČ: SK2020821880
 • Sídlo: RACIO, Export-Import-Consulting, Krajinská 1, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Srpen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing, Zuzana Trnavská Zálesie 900 28 07.08.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  International Import Export Limited 4 333 437 € (96.9%) Hong Kong Čínska ľudová republika
  Ing, Zuzana Trnavská 136 563 € (3.1%) Zálesie 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2016Noví spoločníci:
   Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing, Zuzana Trnavská Starobystrická 84 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 07.08.1995
   09.07.2011Noví spoločníci:
   International Import Export Limited 3/F Jonsim Place, Queen´s Road East, Wanchai 228 Hong Kong Čínska ľudová republika
   28.05.2009Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   05.05.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.1995Nové obchodné meno:
   RACIO, Export-Import-Consulting, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklama a propagácia