Vytvořte fakturu

SAIDA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Obchodní název SAIDA
IČO 31400795
TIN 2020322513
DIČ SK2020322513
Datum vytvoření 18 Srpen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAIDA
Prešovská 39/A, P.O.BOX 30
82005
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 156 815 €
Zisk -50 582 €
Kontaktní informace
Email saida@saida.sk
Telefon(y) 0255572363, 0255576376
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 758,989
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 479,873
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 459,873
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 329,606
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74,642
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,100
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 37,525
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 20,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 20,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,558
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,748
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 17,748
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 12,955
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 12,955
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,955
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 855
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 82
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 773
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 247,558
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 247,558
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 758,989
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -512,371
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -468,760
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,152
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -469,912
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,582
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,271,360
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,045,668
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 841,307
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 841,307
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 577
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 203,784
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 223,544
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 195,441
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 195,441
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,560
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,784
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,769
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,990
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,148
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,148
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 156,816
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 156,815
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 156,007
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 808
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 201,498
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,844
D. Služby (účtová skupina 51) 21,514
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 109,767
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,435
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,587
4. Sociální náklady (527, 528) 4,745
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,205
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,213
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,213
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 955
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -44,683
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 112,649
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,939
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 214
2. Ostatní náklady (562A) 214
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,725
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,939
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -49,622
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,582
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016