Vytvořte fakturu

ORGA - TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Obchodní název ORGA - TRADE
IČO 31402038
TIN 2020363587
DIČ SK2020363587
Datum vytvoření 14 Září 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ORGA - TRADE
Galvaniho 7/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 081 713 €
Zisk 1 018 098 €
Kapitál 375 402 €
Vlastní kapitál 322 417 €
Kontaktní informace
Email fabryova@orgatrade.sk
Telefon(y) 0903479161
Mobile(y) 0903479161
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,430,112
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,453
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,113
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,113
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,340
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,262
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 78
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,333,466
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 120
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 120
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 52,206
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 52,106
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,106
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,281,140
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,013
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,278,127
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 84,193
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 951
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 83,242
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,430,112
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,438,058
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 498,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 498,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 124,274
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 124,274
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -202,314
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -202,314
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,018,098
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 971,825
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,947
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,947
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 930,849
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,083
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,083
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 450,078
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,800
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 467,888
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 34,029
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,029
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 20,229
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 20,229
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,081,478
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,081,713
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,081,478
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 235
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,794,270
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,133,670
D. Služby (účtová skupina 51) 808,300
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 843,010
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 779,114
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,302
4. Sociální náklady (527, 528) 6,594
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 381
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,772
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,772
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,137
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,287,443
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,139,508
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,039
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,039
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,039
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,138
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,125
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -99
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,287,344
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 269,246
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 269,246
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,018,098
Date of updating data: 22.06.2016