Vytvořte fakturu

International BEZ Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název International BEZ Group
IČO 31402461
TIN 2020354974
DIČ SK2020354974
Datum vytvoření 26 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo International BEZ Group
Rybničná 40
83554
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 835 835 €
Zisk 828 667 €
Kontaktní informace
Email smeringova@bez.sk
Telefon(y) 0244882062, 0244887188, 0249595315, 0249611565, 0249611583, 0918700250
Mobile(y) 0918700250
Fax(y) 0244884768
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,087,061
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,778,995
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 238,300
2. Software (013) - /073, 091A/ 81,965
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 156,335
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 308,557
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 308,557
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 9,232,138
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,232,138
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,282,535
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,216
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,216
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,216
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,256,583
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,414,908
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,414,908
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 838,030
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,645
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,736
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,289
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,447
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 25,531
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 25,531
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,087,061
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,273,808
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,972
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,255,933
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,256,094
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -161
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 828,667
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,813,253
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,691,644
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,675,101
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16,543
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 21,287
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 21,287
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 97,329
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,643,107
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 116,959
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,959
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,205,000
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 229,766
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,285
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 30,301
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,796
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 46,686
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,686
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 113,200
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,200,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,734,305
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,835,835
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,734,305
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 99,468
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,062
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,794,053
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 65,786
D. Služby (účtová skupina 51) 503,165
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,027,428
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 758,487
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 251,908
4. Sociální náklady (527, 528) 17,033
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,899
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 106,900
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 106,900
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 66,365
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,510
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,782
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,165,354
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 838,134
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 838,030
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 838,030
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 104
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 104
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,349
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 44,142
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 41,396
2. Ostatní náklady (562A) 2,746
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,366
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,841
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 789,785
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 831,567
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,900
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,900
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 828,667
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31402461 TIN: 2020354974 DIČ: SK2020354974
 • Sídlo: International BEZ Group, Rybničná 40, 83554, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01 26.09.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Šmatlík 51 451 € (31%) Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
  BEZ TRANSFORMÁTORY a.s. 16 597 € (10%) Bratislava 835 54
  TAD INVEST a.s. 31 535 € (19%) Bratislava 811 06
  Ing. Marián Pochaba 16 597 € (10%) Bratislava 831 01
  Ing. Tibor Hajnala, CSc. 11 618 € (7%) Bratislava 851 06
  ELEKTECH s. r. o. 21 577 € (13%) Bratislava 835 54
  Ing. Marián Slavkovský 16 597 € (10%) Mečíková 5840/43 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.03.2014Noví spoločníci:
   Ing. Marián Slavkovský Mečíková 5840/43 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07
   24.03.2014Zrušeny spoločníci:
   prof. Ing. Ján Slavkovský , CSc. Šaštínska 46 Bratislava 841 05
   29.01.2013Noví spoločníci:
   ELEKTECH s. r. o. Rybničná 40 Bratislava 835 54
   28.01.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   28.10.2010Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   06.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Marián Pochaba Brusnicová 24 Bratislava 831 01
   Ing. Tibor Hajnala , CSc. Lietavská 5 Bratislava 851 06
   05.05.2008Zrušeny spoločníci:
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Rybničná 40 Bratislava 835 54
   13.02.2007Noví spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Na Štyridsiatku 7 Bratislava 811 06
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Rybničná 40 Bratislava 835 54
   prof. Ing. Ján Slavkovský , CSc. Šaštínska 46 Bratislava 841 05
   12.02.2007Zrušeny spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Pribinova 25 Bratislava 810 11
   06.01.2006Nové obchodné meno:
   International BEZ Group spol. s r.o.
   05.01.2006Zrušené obchodné meno:
   INGSMAT spol. s r.o.
   10.12.2005Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   marketing
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   logistická činnosť v oblasti elektrotechniky v rozsahu voľnej živnosti
   16.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   15.08.2001Zrušeny spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   01.06.2001Noví spoločníci:
   BEZ TRANSFORMÁTORY a.s. IČO: 31 383 475 Rybničná 40 Bratislava 835 54
   31.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Bartová Ľubovnianska 16 Bratislava
   20.02.1998Noví spoločníci:
   TAD INVEST a.s. IČO: 31 407 706 Hany Meličkovej 1/h Bratislava 841 05
   KARSUD PLUS s.r.o. IČO: 31 407 153 Pribinova 25 Bratislava 810 11
   19.02.1998Zrušeny spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   13.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jana Bartová Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   12.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   12.05.1997Noví spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   11.05.1997Zrušeny spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   12.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   JUDr. Ľubomír Švec Beňadická 1 Bratislava 851 01
   11.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   18.12.1995Noví spoločníci:
   KARSUD spol. s r.o. IČO: 31 396 925 Moyzesova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   26.09.1995Nové obchodné meno:
   INGSMAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť s výnimkou živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kopírovacie služby
   počítačová grafika
   výroba, montáž, opravy a údržba zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01