Vytvořte fakturu

INTERCHAIR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Obchodní název INTERCHAIR
IČO 31402623
TIN 2020322678
DIČ SK2020322678
Datum vytvoření 27 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCHAIR
Trnavská 112
82633
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 251 425 €
Zisk -48 963 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243414016, 0243414149, 0243414150, 0903239290
Fax(y) 0243414016, 0243414149
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 921,592
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 420,528
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 420,528
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 404,893
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,635
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 500,177
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 73,464
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 73,464
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,200
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 381,506
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 380,710
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 380,710
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 497
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 299
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,007
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 39,952
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 55
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 887
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 887
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 921,592
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,900
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,582
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 16,906
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,548
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,548
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 76,827
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 76,827
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,963
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 764,692
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,354
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 10,828
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 10,828
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,526
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 28,316
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 466,086
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 388,533
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388,533
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,943
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,876
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,833
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,901
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,290
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,290
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 252,646
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,283,453
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,251,425
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 37,123
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,220,158
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -32,020
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 26,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,270,497
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 43,780
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 889,414
D. Služby (účtová skupina 51) 168,080
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 62,512
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 44,930
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,783
4. Sociální náklady (527, 528) 1,799
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,991
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,944
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,944
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 19,869
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,036
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,871
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,072
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,987
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,732
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 17,652
2. Ostatní náklady (562A) 17,652
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,070
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,725
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,797
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,166
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,166
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -48,963
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015