Vytvořte fakturu

Schindler výťahy a eskalátory - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název Schindler výťahy a eskalátory
IČO 31402828
TIN 2020338419
DIČ SK2020338419
Datum vytvoření 27 Září 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Schindler výťahy a eskalátory
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 806 158 €
Zisk 521 105 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232724111, 0252451108, 0252451187, 0252451188, 0252451189, 0326402530, 0326581606, 0326581607, 0484
Fax(y) 0232724000
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,968,435
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 398,270
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 398,270
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,745
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 363,525
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,505,216
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 284,367
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 284,367
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 498,718
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 262,466
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 262,466
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 236,252
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,577,530
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,029,717
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,029,717
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,047,813
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 3,500,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,144,601
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,103
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,142,498
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 64,949
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 47,890
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 17,059
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,968,435
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,965,652
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 962,626
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 962,626
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,694,405
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 225,364
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 225,364
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 15,925
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 15,925
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -453,773
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 146,723
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -600,496
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 521,105
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,999,095
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 23,211
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 23,211
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 9,172
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 9,172
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,328,185
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,649,988
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 932,436
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,717,552
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 284,420
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 101,544
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 77,577
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 214,656
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 638,527
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 86,437
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 552,090
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,688
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,688
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,743,110
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,806,158
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,743,110
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 56,289
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,759
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,048,547
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,645,907
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 4,013
D. Služby (účtová skupina 51) 2,691,365
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,508,830
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,811,831
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 653,172
4. Sociální náklady (527, 528) 43,827
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,399
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 95,439
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 95,439
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 19
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -81,676
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 170,251
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 757,611
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,401,825
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,340
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 896
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 896
XII. Kurzové zisky (663) 444
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,347
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 284
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 20,063
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,007
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 738,604
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 217,499
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 223,279
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,780
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 521,105
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016