Vytvořte fakturu

ELVOD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název ELVOD
IČO 31402968
TIN 2020307124
DIČ SK2020307124
Datum vytvoření 25 Září 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ELVOD
Nevädzová 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 572 652 €
Zisk -307 807 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232196442
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,936,662
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 892,557
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,575
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,575
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 853,982
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 140,062
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 360,702
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 353,218
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,043,087
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,024,907
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 373,210
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 373,210
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,093
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 650,604
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,180
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 179
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,001
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,018
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,018
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,936,662
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,379
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,118,124
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,118,124
A.II. Emisní ážio (412) 26,696
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 223,625
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 223,625
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 5,832
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 5,832
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,019,091
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,019,091
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -307,807
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,889,283
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 226,200
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 215,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,046
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,154
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,537,311
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,462,311
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,462,311
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,411
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,037
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,079
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,681
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,792
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,013
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,013
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 123,759
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 572,652
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 58,831
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 100,826
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 410,995
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 784,021
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 49,114
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,114
D. Služby (účtová skupina 51) 83,033
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 34,553
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,346
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,500
4. Sociální náklady (527, 528) 707
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,223
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,463
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,463
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 168,125
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 418,396
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -211,369
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,396
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87,957
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 49,310
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 6,355
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 6,355
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 31,329
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 31,329
XII. Kurzové zisky (663) 963
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 183,435
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 162,577
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -1,200
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,428
2. Ostatní náklady (562A) 9,428
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,100
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,530
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95,478
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -306,847
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -307,807
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016