Vytvořte fakturu

ELVOD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELVOD
IČO 31402968
TIN 2020307124
DIČ SK2020307124
Datum vytvoření 25 Září 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ELVOD
Nevädzová 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 338 235 €
Zisk -985 190 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232196442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,924,248
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 803,651
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,537
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,537
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 779,114
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 105,262
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 356,884
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 316,968
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,113,734
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 135,213
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 70,473
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,473
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 64,740
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,974,935
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 166,587
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,587
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,005,001
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 83,119
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 720,228
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,586
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 214
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,372
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,863
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,863
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,924,248
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 289,727
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,118,124
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,118,124
A.II. Emisní ážio (412) 26,696
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 223,625
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 223,625
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -124,368
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -124,368
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,840
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,840
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -985,190
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,634,521
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,505
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,943
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,562
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 521,960
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 392,994
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 392,994
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 14,528
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78,319
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,646
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,859
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 589
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,025
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,367
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,367
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,089,689
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 150,794
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,338,235
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,844
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 142,950
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,187,251
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,000,190
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,003,608
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,451
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,344
D. Služby (účtová skupina 51) 605,862
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 102,108
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 74,854
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,607
4. Sociální náklady (527, 528) 2,647
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,720
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,421
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,421
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 426,602
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 168,125
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,645,975
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -665,373
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -478,863
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 623,935
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 534,862
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 88,628
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 88,628
XII. Kurzové zisky (663) 445
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,007,532
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 971,876
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -1,300
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 35,019
2. Ostatní náklady (562A) 35,019
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 441
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,496
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -383,597
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,048,970
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -63,780
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -64,740
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -985,190
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31402968 TIN: 2020307124 DIČ: SK2020307124
 • Sídlo: ELVOD, Nevädzová 5, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Září 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Vido, CSc. predseda Marcheggská 1505/40 Stupava 900 31 19.05.2014
  Ing. Jarolím Antal podpredseda Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 19.05.2014
  Ing. Dušan Fillo člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 19.05.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido , CSc. - predseda Marcheggská 1505/40 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 19.05.2014
   Ing. Jarolím Antal - podpredseda Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 Vznik funkcie: 19.05.2014
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 19.05.2014
   04.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido , CSc. - podpredseda Marcheggská 1505/40 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 23.05.2012
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Ivan Beneš - predseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 23.05.2012
   25.06.2013Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   24.06.2013Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 816 46
   31.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vido , CSc. - podpredseda Marcheggská 1505/40 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 23.05.2012
   Ing. Ivan Beneš - predseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 23.05.2012
   30.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.04.2010
   29.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.04.2010
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.04.2010
   28.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 09.08.2005
   09.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Starobystrická 570/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 09.08.2005
   08.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.08.2005
   31.10.2007Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   08.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava 821 27 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.08.2005
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 09.08.2005
   07.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava Vznik funkcie: 22.08.2003
   Ing Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   07.10.2004Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   21.06.2004Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   07.01.2004Nové predmety činnosti:
   elektromontážna činnosť - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzafčov nízkeho napätia
   odborné prehliadky a skúška elektrických zariadení
   výroba elektrotechnických a strojárskych výrobkov a náhradných dielov
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
   stavebná činnosť - uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   inžinierska činnosť - okrem vybraných činností vo výstavbe
   maliarske a natieračské práce
   geodetické a kartografické práce
   výskum a vývoj v rozsahu predmetu podnikania
   plánografické a reprografické služby
   projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   leasingová činnosť
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   výkon prác špeciálnymi a ťažkými mechanizmami
   poskytovanie služieb v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Fillo - člen Staré grunty 230 Bratislava Vznik funkcie: 22.08.2003
   06.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002 Skončenie funkcie: 22.08.2003
   07.01.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002 Skončenie funkcie: 22.08.2003
   Ing Tomáš Malatinský - predseda Adámiho 552/35 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava Vznik funkcie: 09.08.2002
   06.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava
   Ing Tomáš Malatinský - predseda Janáčkova 3 Bratislava
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava
   26.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Beneš - podpredseda Rozvodná 13 Bratislava
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava
   Ing Tomáš Malatinský - predseda Janáčkova 3 Bratislava
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava
   25.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava
   Ing Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva Janáčkova 3 Bratislava
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava
   Ing. Peter Zajac - podpredseda Žarnovická 5 Bratislava
   07.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Takáč - člen Gessayova 19 Bratislava
   Ing. Peter Zajac - podpredseda Žarnovická 5 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ponca - podpredseda Belinského 5 Bratislava
   Ing. Peter Zajac - člen Žarnovická 5 Bratislava
   06.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anežka Horečná - člen Osuského 1649/40 Bratislava
   Ing. Jarolím Antal - člen Vážska 5017/23 Bratislava
   Ing Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva Janáčkova 3 Bratislava
   Ing. Pavol Ponca - podpredseda Belinského 5 Bratislava
   Ing. Peter Zajac - člen Žarnovická 5 Bratislava
   05.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Boršan - člen Čaklovská 4 Bratislava
   Ing. Štefan Hreško - člen Hodálová 12 Bratislava
   Andrej Jenčík - člen Leningradská 8 Michalovce
   Vít Mrva - podpredseda predstavenstva Baltská 3 Bratislava
   Ing. Ján Strúž - predseda predstavenstva Závadská 1 Bratislava
   11.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Boršan - člen Čaklovská 4 Bratislava
   Ing. Štefan Hreško - člen Hodálová 12 Bratislava
   Andrej Jenčík - člen Leningradská 8 Michalovce
   Vít Mrva - podpredseda predstavenstva Baltská 3 Bratislava
   Ing. Ján Strúž - predseda predstavenstva Závadská 1 Bratislava
   10.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Boršan Čaklovská 4 Bratislava
   Ing. Štefan Hreško Hodálová 12 Bratislava
   Andrej Jenčík Leningradská 8 Michalovce
   Vít Mrva Baltská 3 Bratislava
   Ing. Ján Strúž Závadská 1 Bratislava
   25.09.1995Nové obchodné meno:
   ELVOD a.s.
   Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 816 46
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážna činnosť
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   poradenská a konzultačná činnosť s tovarmi v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Boršan Čaklovská 4 Bratislava
   Ing. Štefan Hreško Hodálová 12 Bratislava
   Andrej Jenčík Leningradská 8 Michalovce
   Vít Mrva Baltská 3 Bratislava
   Ing. Ján Strúž Závadská 1 Bratislava