Vytvořte fakturu

SPA-NOVUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Obchodní název SPA-NOVUM
IČO 31403166
Datum vytvoření 04 Říjen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SPA-NOVUM
96271
Dudince
Financial information
Prodej a příjem 81 100 €
Zisk -167 908 €
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,667,655
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,454,556
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,454,556
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 88,155
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,347,034
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,367
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 213,099
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 203,858
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 202,613
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,613
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,245
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,241
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 856
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,385
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,667,655
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,689,062
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.II. Emisní ážio (412) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,557,667
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 940,493
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,498,160
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -167,908
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,356,672
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,017,101
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,018,061
12. Odložený daňový závazek (481A) -960
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 292,399
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 47,022
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,847
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,847
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,215
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 45
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 45
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 78,600
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 81,100
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 78,600
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231,787
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,292
D. Služby (účtová skupina 51) 95,910
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,140
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 123,441
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 123,441
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -150,687
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -24,602
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,222
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,916
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 16,916
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 306
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,221
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -167,908
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -167,908
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016