Vytvořte fakturu

SLAVIA CAPITAL Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.07.2016
Basic information
Obchodní název SLAVIA CAPITAL Group
IČO 31403387
TIN 2020477910
DIČ SK2020477910
Datum vytvoření 09 Říjen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLAVIA CAPITAL Group
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 574 192 €
Zisk 1 704 299 €
Kapitál 106 286 809 €
Vlastní kapitál 44 704 372 €
Kontaktní informace
Email slavia@slaviacapital.com
Telefon(y) 0259317110
Date of updating data: 07.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 93,652,687
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,005,604
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,893
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 4,893
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 41,336
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 41,336
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 20,959,375
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,530,855
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 4,750,819
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 2,992,602
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 685,099
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,646,911
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,120,146
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,120,146
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,388,669
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,388,669
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,431,998
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,771,740
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,391,737
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,380,003
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 4,806,108
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 249,786
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,604,364
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 36,554,732
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 14,062,318
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 22,492,390
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 24
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,151,366
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,342
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,145,024
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 172
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,652,687
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,881,301
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 30,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 30,000,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 11,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,526,294
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,526,294
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -13,050,367
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -13,050,367
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,701,075
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,701,075
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,704,299
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,770,273
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,080,186
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,421,623
6. Long-term advance payments received (475A) 194,302
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 1,086,070
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 11,375,627
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,564
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,524,125
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,442,735
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,637,205
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,805,530
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 61,640
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,537
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,637
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,302
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,274
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,528
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,528
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,000,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 26,162,434
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,113
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,113
Date of updating data: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,774,645
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,574,192
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 71,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,703,645
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 255,230
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 544,317
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,882,951
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,450
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 2,805,859
D. Služby (účtová skupina 51) 1,249,010
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 120,336
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 87,644
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,849
4. Sociální náklady (527, 528) 1,843
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,877
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 816
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 816
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 189,519
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 190,840
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321,244
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,308,759
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,281,674
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103,122,578
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 94,300,846
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,530,050
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 1,671
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 1,528,379
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 2,100,652
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 1,011
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 802,309
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 1,297,332
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 798,374
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 798,364
XII. Kurzové zisky (663) 194,202
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 62,841
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4,135,613
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99,150,519
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 94,305,648
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 446,844
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,712,127
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 219,976
2. Ostatní náklady (562A) 3,492,151
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 302,852
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 383,048
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,972,059
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,663,300
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -40,999
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,897
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -43,896
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,704,299
Date of updating data: 07.07.2016
Date of updating data: 07.07.2016