Vytvořte fakturu

itelligence Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.03.2016
Basic information
Obchodní název itelligence Slovakia
IČO 31403646
TIN 2020355018
DIČ SK2020355018
Datum vytvoření 29 Září 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo itelligence Slovakia
Prievozská 4/C
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 801 663 €
Zisk -243 861 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220911111, 20911222
Date of updating data: 21.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 755,455
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,195
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,195
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,445
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,750
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 673,691
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 517,359
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 373,782
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 366,182
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 140,612
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,965
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 156,332
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,488
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 147,844
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 56,569
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 56,569
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 755,455
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -68,036
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 371,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 371,772
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 318
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 79,548
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 79,548
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -21,409
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -21,409
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -254,404
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,067,835
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,322,239
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -243,861
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 779,701
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,318
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 25,318
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 665,266
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 479,913
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,103
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 411,810
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 59,277
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 78,174
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46,343
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,559
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 89,117
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 54,390
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,727
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 43,790
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 18,443
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 25,347
Date of updating data: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,802,469
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,801,663
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66,600
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,708,762
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25,581
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 720
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,030,129
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 60,300
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 40,459
D. Služby (účtová skupina 51) 793,763
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,086,686
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 735,434
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 327,403
4. Sociální náklady (527, 528) 23,849
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,167
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,673
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,673
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 18,808
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,273
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -228,466
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 880,840
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 808
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 602
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 602
XII. Kurzové zisky (663) 206
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,293
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 806
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 88
2. Ostatní náklady (562A) 718
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,435
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,052
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,485
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -240,951
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,910
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,910
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -243,861
Date of updating data: 21.03.2016
Date of updating data: 21.03.2016