Vytvořte fakturu

Data Image - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Obchodní název Data Image
IČO 31403735
TIN 2020326462
DIČ SK2020326462
Datum vytvoření 12 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Data Image
Suchá 39
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 654 €
Zisk 6 292 €
Kapitál 12 264 €
Vlastní kapitál 408 €
Kontaktní informace
Email dataimage@dataimage.sk
Telefon(y) 0254651497, 0905597283
Mobile(y) 0905597283
Fax(y) 0254651498
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,855
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,375
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 57
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 57
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,011
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,011
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,011
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,307
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 429
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,878
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,480
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 14
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,466
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,855
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,700
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,895
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 34,242
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -41,137
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,292
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,155
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 206
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 206
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,449
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 684
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 684
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 811
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 394
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,560
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,654
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 43,654
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,654
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,290
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,636
D. Služby (účtová skupina 51) 14,171
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,678
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,809
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,405
4. Sociální náklady (527, 528) 464
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,758
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,758
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,364
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,847
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XII. Kurzové zisky (663) 51
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 25
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 138
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,252
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,292
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015