Vytvořte fakturu

AWAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název AWAS
IČO 31403930
TIN 2020338463
DIČ SK2020338463
Datum vytvoření 16 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AWAS
Borská 3
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 572 881 €
Zisk 68 668 €
Kapitál 200 308 €
Vlastní kapitál 68 995 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421265423751, +421265412096, +421265444365, +421265444366
Fax(y) 0265412096, 0265423751
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 40,633
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 40,633
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39,012
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 255,077
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 87,590
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,098
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 92,291
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 295,710
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 134,947
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 58,976
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 68,668
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 160,763
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 191
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 154,996
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,200
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,840
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 23,951
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,005
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,576
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 572,881
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 392,812
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 176,485
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -152
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 1,045
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,200
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 491
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 483,093
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 231,849
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 86,306
C. Služby (účtová skupina 51) 102,335
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 36,145
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,087
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,816
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 778
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,777
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 89,788
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 149,700
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 460
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 89
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 371
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -454
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 89,334
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 20,666
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 68,668
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016