Vytvořte fakturu

P.M.M. SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Obchodní název P.M.M. SK
IČO 31403972
Datum vytvoření 17 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P.M.M. SK
Zámocké schody 2/A
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 111 730 €
Zisk 13 984 €
Vlastní kapitál -87 160 €
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 183,900
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 84,954
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 84,954
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 60,733
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 24,221
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,085
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 91,298
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 85,114
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,114
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 119
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,065
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,787
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 40
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,747
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,861
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 201
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,660
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 183,900
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -90,021
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -110,645
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -110,645
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,984
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,921
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 357
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 357
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 148,551
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,994
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,994
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 115,803
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,450
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 125,013
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 83,879
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 111,730
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 83,879
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,075
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,776
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,550
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,813
D. Služby (účtová skupina 51) 48,307
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 397
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 300
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 97
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 757
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,173
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,173
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,323
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,780
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,180
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,759
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 236
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 236
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -236
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,944
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,984
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017