Vytvořte fakturu

Ferrora resources - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Obchodní název Ferrora resources
IČO 31404227
TIN 2020837907
DIČ SK2020837907
Datum vytvoření 23 Říjen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Ferrora resources
Mudroňova 26
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 380 377 €
Zisk -47 615 €
Kapitál 1 670 987 €
Vlastní kapitál 144 629 €
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,073,143
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 434,488
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 434,488
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 391,667
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 42,821
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,609,235
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 95
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 95
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,609,103
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 263,594
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,005
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,589
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,628
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,291,881
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 29,420
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 196
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 29,224
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,073,143
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,417
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 108,512
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 122,432
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,920
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,615
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,975,726
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31,528
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 153
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 31,375
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 85,056
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,561,677
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,537,669
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,115,994
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421,675
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,169
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,655
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,165
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,202
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,202
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201,532
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 91,731
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,027,074
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,380,377
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 891,850
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 135,224
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 353,303
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,392,673
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 280,008
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,176
D. Služby (účtová skupina 51) 614,913
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,809
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,617
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,050
4. Sociální náklady (527, 528) 142
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,207
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 78,263
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 78,263
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 359,297
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,296
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,977
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,534
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,400
2. Ostatní náklady (562A) 16,400
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,127
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,534
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -44,830
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,785
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -95
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,615
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016