Vytvořte fakturu

ENERGOTERM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Obchodní název ENERGOTERM
IČO 31404596
TIN 2020349540
DIČ SK2020349540
Datum vytvoření 09 Říjen 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ENERGOTERM
Hviezdoslavova 22
92042
Červeník
Financial information
Prodej a příjem 1 065 108 €
Zisk 4 078 €
Kapitál 777 485 €
Vlastní kapitál 52 502 €
Kontaktní informace
Email energoterm@mstav.sk
Telefon(y) 0265316662
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 816,302
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,383
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,383
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,383
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 807,336
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 237,207
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 81,682
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 155,525
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 84,857
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 84,857
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,857
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 411,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 330,106
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 330,106
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 80,894
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 74,272
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37,141
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,131
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 583
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 583
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 816,302
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -132,118
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 36,520
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 36,520
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,304
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,304
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -180,020
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -180,020
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,078
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 948,420
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,594
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,594
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 903,668
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 514,903
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,903
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 96,024
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,320
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,360
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,344
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 190,717
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,525
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,525
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,633
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,000
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,136,445
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,065,108
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,136,445
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -71,450
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,054,442
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 181,928
D. Služby (účtová skupina 51) 659,026
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 189,352
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 124,850
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 14,388
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,304
4. Sociální náklady (527, 528) 810
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,352
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,101
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,101
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,683
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,666
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 224,041
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,710
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,286
2. Ostatní náklady (562A) 3,286
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 56
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 368
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,708
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,958
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,078
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016