Vytvořte fakturu

A.L.I. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název A.L.I.
IČO 31404987
TIN 2020355150
DIČ SK2020355150
Datum vytvoření 19 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.L.I.
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 136 056 €
Zisk 7 705 €
Kapitál 112 238 €
Vlastní kapitál -19 407 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.alisk.sk
Telefon(y) +421258247670
Mobile(y) +421905724701
Fax(y) 0258247673
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 103,761
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,454
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 41,337
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 41,337
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53,283
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,229
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,229
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 12
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,834
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 581
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,253
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 307
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 307
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,761
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,703
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,315
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,315
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -27,362
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,787
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -58,149
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,705
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,464
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 494
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 494
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 18,655
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 95,728
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 42,645
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,645
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,541
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 197
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,017
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 328
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 587
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 587
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 136,070
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 136,056
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 133,174
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,315
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 567
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,660
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 85,861
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,316
D. Služby (účtová skupina 51) 22,653
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,870
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,252
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,199
4. Sociální náklady (527, 528) 419
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 224
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,995
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 741
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,396
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,659
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,145
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,424
2. Ostatní náklady (562A) 1,424
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 703
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,131
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,265
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,560
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,560
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,705
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015