Vytvořte fakturu

Enviro Lieskovec - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název Enviro Lieskovec
IČO 31405061
TIN 2020307542
DIČ SK2020307542
Datum vytvoření 07 Listopad 1995
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Enviro Lieskovec
Štúrova 3
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 708 928 €
Zisk -1 249 375 €
Kapitál 12 090 012 €
Vlastní kapitál 23 743 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259311726, 0259311723, 0259311730
Fax(y) 0259311727
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,552,614
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,492,334
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,492,334
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 537,056
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,523,298
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,775,765
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,656,215
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,572
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,629
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 12,952
3. Výrobky (123) - /194/ 5,197
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,710
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,710
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,084
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 137
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,947
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,708
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,708
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,552,614
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,358,829
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 496,535
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 496,535
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,646
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,646
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,639,635
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 374,999
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,014,634
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,249,375
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,875,283
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,939,714
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 23,520
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 23,520
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,004,110
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 35
12. Odložený daňový závazek (481A) 912,049
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 470
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 470
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 5,493,720
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,011,389
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,696,162
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,696,162
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,572
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,444
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,276
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 280,935
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,290
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,290
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 425,700
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,036,160
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 30,931
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,728,646
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 276,583
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 176,044
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 708,928
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 58,959
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 117,085
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -4,226
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,074
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 535,036
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,351,287
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 139,550
D. Služby (účtová skupina 51) 205,313
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 470,384
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 339,924
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 3,983
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 114,814
4. Sociální náklady (527, 528) 11,663
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,212
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,353,663
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,353,663
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,649
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -42,512
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 215,028
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,642,359
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -173,045
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 899,179
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,422
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,422
XII. Kurzové zisky (663) 36
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 893,721
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 325,507
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 323,541
2. Ostatní náklady (562A) 323,541
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 801
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,165
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 573,672
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,068,687
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 180,688
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 177,808
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,249,375
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016