Vytvořte fakturu

PRETO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Obchodní název PRETO
IČO 31405231
TIN 2020326814
DIČ SK7020001010
Datum vytvoření 01 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRETO
A. Bernoláka 60
01001
Žilina
Financial information
Prodej a příjem 4 345 764 €
Zisk 202 447 €
Kapitál 45 919 397 €
Vlastní kapitál 7 199 318 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0415121126, 0917547215
Mobile(y) 0917547215
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 54,973,844
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,264,125
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 268,116
2. Software (013) - /073, 091A/ 268,116
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,127,432
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,888,765
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,967,244
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 141,959
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 129,464
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 39,868,577
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 20,957,013
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,547,209
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 11,864,355
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 2,500,000
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 3,000,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,690,084
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,730
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,730
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,527,745
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 104,591
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,604
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,987
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 6,961,686
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 461,468
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 156,609
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 814
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 155,795
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19,635
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,512
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 123
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,973,844
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,352,686
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 190,866
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 190,866
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,159,905
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,086
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,086
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -5,195,161
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -5,195,161
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,975,543
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,975,543
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 202,447
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,621,158
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,628
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,226
12. Odložený daňový závazek (481A) 402
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 49,582,139
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,257,707
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 349,787
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 907,920
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,170,943
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 33,044
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,383
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 87,072
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,990
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 37,391
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,491
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,900
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,569,738
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,345,764
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,569,738
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,570
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,744,456
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,207,973
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 72,986
D. Služby (účtová skupina 51) 1,230,809
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 800,291
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 590,626
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 197,616
4. Sociální náklady (527, 528) 12,049
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,533
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 255,925
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 255,925
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 31,565
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 695
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,805,169
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 137,791
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 265,943
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68,932
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 5,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 63,932
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 63,932
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,730
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 5,000
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,725
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 62,202
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 199,993
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -2,454
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,338
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 202,447
Date of updating data: 24.01.2017
Date of updating data: 24.01.2017
 • IČO :31405231 TIN: 2020326814 DIČ: SK7020001010
 • Sídlo: PRETO, A. Bernoláka 60, 01001, Žilina
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.05.2003Nové obchodné meno:
   PRETO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   A. Bernoláka 60 Žilina 010 01
   Noví spoločníci:
   MYKA spol. s r.o. IČO: 31 586 091 A. Bernoláka 60 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Behavá Lichardova 2801/9 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 10.03.2003
   Ing. Renáta Remeková Mojšová Lúčka 130 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 10.03.2003
   Margita Hajšelová Záborského 1686/1 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 10.03.2003
   06.08.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel /autopožičovňa/
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť