Vytvořte fakturu

PRETO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Obchodní název PRETO
IČO 31405231
TIN 2020326814
DIČ SK7020001010
Datum vytvoření 01 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRETO
A. Bernoláka 60
01001
Žilina
Financial information
Prodej a příjem 808 631 €
Zisk -1 011 465 €
Kapitál 45 919 397 €
Vlastní kapitál 7 199 318 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0415121126, 0917547215
Mobile(y) 0917547215
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 50,899,991
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 41,545,031
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 71,260
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 71,260
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,269,021
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,888,765
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,016,198
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 198,944
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 165,114
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 34,204,750
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 19,809,204
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,531,191
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 11,864,355
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,000,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,344,655
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,257,634
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,671,529
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,671,529
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 7,086,166
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65,676
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 434,263
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 87,021
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,157
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 85,864
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,305
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,305
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,899,991
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,588
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 190,866
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 190,866
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,159,905
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,086
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,086
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -6,358,988
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -6,358,988
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,987,008
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,772,981
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,785,973
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,011,465
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,913,579
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 378
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 367
12. Odložený daňový závazek (481A) 11
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,876,688
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 771,995
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 771,995
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,020,943
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,744
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,669
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,137
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,200
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 36,513
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,513
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 799,632
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 808,631
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 644,313
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 155,319
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,999
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,263,888
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,166
D. Služby (účtová skupina 51) 1,100,259
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 544,093
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 401,792
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 134,268
4. Sociální náklady (527, 528) 8,033
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,543
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 303,565
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 303,565
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 152,606
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 487
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106,169
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,455,257
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -497,112
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 449,341
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 208,671
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 208,671
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 240,670
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 240,670
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,657
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 25
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,632
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 446,684
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,008,573
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,892
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,887
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,011,465
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016
 • IČO :31405231 TIN: 2020326814 DIČ: SK7020001010
 • Sídlo: PRETO, A. Bernoláka 60, 01001, Žilina
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.05.2003Nové obchodné meno:
   PRETO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   A. Bernoláka 60 Žilina 010 01
   Noví spoločníci:
   MYKA spol. s r.o. IČO: 31 586 091 A. Bernoláka 60 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Behavá Lichardova 2801/9 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 10.03.2003
   Ing. Renáta Remeková Mojšová Lúčka 130 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 10.03.2003
   Margita Hajšelová Záborského 1686/1 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 10.03.2003
   06.08.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel /autopožičovňa/
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť