Vytvořte fakturu

TNS Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.07.2016
Basic information
Obchodní název TNS Slovakia
IČO 31406246
TIN 2020355117
DIČ SK2020355117
Datum vytvoření 14 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TNS Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 068 432 €
Zisk 456 651 €
Kapitál 2 934 597 €
Vlastní kapitál 2 125 107 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232366222, 0252497080
Fax(y) 0252497083, 0232366222
Date of updating data: 25.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,786,896
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 401,829
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 39,409
2. Software (013) - /073, 091A/ 39,409
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 362,420
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,486
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 346,967
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,967
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,064,467
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,417
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,417
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 52,861
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 52,861
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,861
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,298,121
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,198,739
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 419,512
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 779,227
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 99,315
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 67
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 712,068
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,813
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 710,255
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 320,600
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 36,222
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 96,678
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 187,700
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,786,896
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,365,525
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,598
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,598
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,573
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,573
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 883,703
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 883,703
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 456,651
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,421,371
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 94,793
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,389
12. Odložený daňový závazek (481A) 87,404
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 963,607
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 342,464
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,423
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,041
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300,100
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 111,117
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 66,405
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,488
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 362,971
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,202
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 327,769
Date of updating data: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,887,089
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,068,432
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,887,089
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,111
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180,232
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,480,731
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 302,297
D. Služby (účtová skupina 51) 2,593,577
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,286,665
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,693,651
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 544,972
4. Sociální náklady (527, 528) 48,042
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 813
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 136,582
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 136,582
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 135
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 160,662
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 587,701
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,991,215
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,471
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 168
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 168
XII. Kurzové zisky (663) 2,303
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,977
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 100
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 100
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,966
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,911
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,506
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 586,195
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 129,544
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,912
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 126,632
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 456,651
Date of updating data: 25.07.2016
Date of updating data: 25.07.2016