Vytvořte fakturu

Euro - Projektservis EBG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Euro - Projektservis EBG
IČO 31406521
TIN 2020913532
DIČ SK2020913532
Datum vytvoření 21 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Euro - Projektservis EBG
Hronská 9/11
97667
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 81 406 €
Zisk 168 €
Kapitál 56 365 €
Vlastní kapitál -22 313 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0486112197, 0486183921
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 38,008
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,993
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,993
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,993
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,498
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,752
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,752
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,752
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,746
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 728
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,018
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 517
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 517
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,008
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,145
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,616
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -29,616
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 168
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 60,153
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 580
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 580
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,408
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,284
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,284
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,547
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,462
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 226
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,889
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 165
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 165
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 22,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 80,283
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 81,406
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 77,930
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,476
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,338
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,457
D. Služby (účtová skupina 51) 28,591
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,852
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,137
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,657
4. Sociální náklady (527, 528) 58
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,035
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,844
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,844
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,559
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,068
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,882
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,994
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,994
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,993
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,075
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,907
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,907
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 168
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015