Vytvořte fakturu

STAVO-ing - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STAVO-ing
IČO 31407293
TIN 2020307729
DIČ SK2020307729
Datum vytvoření 06 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAVO-ing
Koceľova 9
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 857 405 €
Zisk -21 665 €
Kontaktní informace
Email stavo-ing@stavo-ing.sk
webové stránky http://www.stavo-ing.sk
Telefon(y) +421255422452, +421250248234
Mobile(y) +421903722552
Fax(y) 0250248237
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,264,721
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 340,729
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 340,729
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 264,182
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 75,604
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 943
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,923,992
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 406,832
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 406,832
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,439,887
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,492
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,492
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 3,345,395
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,000
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 9,308
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 9,308
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 67,965
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,281
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 66,684
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,264,721
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,980
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 49,791
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,887
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,887
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,665
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,209,741
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,201
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,201
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,069,461
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,746,934
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,746,934
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 280,840
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,190
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,019
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,453
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,025
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,079
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,079
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 127,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 857,617
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 857,405
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 32
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 740,087
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 113,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,786
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 875,720
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,766
D. Služby (účtová skupina 51) 561,459
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 154,004
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 113,661
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,690
4. Sociální náklady (527, 528) 4,653
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,515
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 493
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 493
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 143,095
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -7,716
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,104
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,315
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 173,894
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 212
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 205
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 681
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 681
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -469
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,784
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21,665
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015