Vytvořte fakturu

Global Blue Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Obchodní název Global Blue Slovakia
IČO 31407471
TIN 2020822056
DIČ SK2020822056
Datum vytvoření 12 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Global Blue Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 754 659 €
Zisk 267 267 €
Kontaktní informace
Email taxfree.sk@global-blue.com
Telefon(y) 0232222514
Mobile(y) +421903459952, +421903469527, +421903472952, +421903503952, +421903512952, +421903517952
Fax(y) 0243641552
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,662,353
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 576,286
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 160,325
2. Software (013) - /073, 091A/ 144,661
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 15,664
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 415,961
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 142,528
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 267,894
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,539
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,950,004
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,900
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,900
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 24,228
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 24,228
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,482,634
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,935,362
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,678,512
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 256,850
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 474,003
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73,269
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 438,242
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,404
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 425,838
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 136,063
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 136,063
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,662,353
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,823,574
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 856,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 856,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 72,229
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 72,229
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 627,439
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 627,439
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 267,267
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,838,779
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,941
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,941
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,576,138
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,939,017
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,472,616
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 466,401
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,349,470
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 162,781
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 98,760
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,110
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 249,700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 124,300
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 125,400
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,755,993
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,754,659
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,715,366
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 40,627
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1,334
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,372,468
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 587,425
D. Služby (účtová skupina 51) 6,024,511
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,291,011
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,390,715
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 763,595
4. Sociální náklady (527, 528) 136,701
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 936
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 330,232
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 330,232
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 43,357
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 94,996
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 382,191
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,103,430
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80,540
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 80,525
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76,794
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 58,396
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 58,396
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17,058
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,340
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,746
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 385,937
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 118,670
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 124,088
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,418
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 267,267
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016