Vytvořte fakturu

M.T.K. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Obchodní název M.T.K.
IČO 31407617
TIN 2020309060
DIČ SK2020309060
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.T.K.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 298 998 €
Zisk 268 977 €
Vlastní kapitál 7 334 726 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252731330, +421252731331
Mobile(y) +421901770701
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,581,743
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,058,168
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,058,168
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,439,840
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,454,332
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 557
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 163,439
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,496,024
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,304,026
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 244,867
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 187,518
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,349
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 11,969,694
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89,465
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 191,998
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,156
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 190,842
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 27,551
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,937
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 20,614
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,581,743
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,746,934
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,555,069
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,555,069
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 355,507
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 355,507
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,567,381
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,567,381
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 268,977
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,806,680
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 520
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 520
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 5,562,418
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,920,417
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,870,437
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,800,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,437
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,382
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,598
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,325
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,325
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 320,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 28,129
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 28,129
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,297,350
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,298,998
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,297,350
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,648
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,104,515
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 107,878
D. Služby (účtová skupina 51) 385,152
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 324,182
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 279,888
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,465
4. Sociální náklady (527, 528) 2,829
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25,742
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 236,973
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 236,973
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,214
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,374
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 194,483
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 804,320
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248,713
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 246,085
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 244,374
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,711
XII. Kurzové zisky (663) 2,628
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 168,090
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 164,898
2. Ostatní náklady (562A) 164,898
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,192
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 80,623
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 275,106
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,129
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,129
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 268,977
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016