Vytvořte fakturu

STAROPRAMEN-SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název STAROPRAMEN-SLOVAKIA
IČO 31407722
TIN 2020326836
DIČ SK2020326836
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAROPRAMEN-SLOVAKIA
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 521 127 €
Zisk 1 645 613 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903788850, +421903414597, +421903788851, +421903740013, +421903740082, +421903788816
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,092,615
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,579,051
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 36,317
2. Software (013) - /073, 091A/ 33,070
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 2,197
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 1,050
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,542,734
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 203
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,799,302
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 743,229
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,984,079
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 215,948
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 126,482
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 89,466
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 308,720
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 308,720
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,960,052
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,932,476
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,523
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,890,953
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,576
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,499,359
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,121
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,498,238
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 529,485
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 354,293
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 175,192
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,092,615
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,398,395
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,747,282
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,747,282
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,645,613
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,694,220
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 680
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 680
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,551,703
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,718,937
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,953,186
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,765,751
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 54,238
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 40,003
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 738,582
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -57
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 141,837
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,263
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 136,574
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,522,032
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,521,127
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,443,352
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,609
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 32,719
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,447
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,365,804
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,005,318
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 922,386
D. Služby (účtová skupina 51) 3,359,336
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,232,991
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 893,177
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 319,374
4. Sociální náklady (527, 528) 20,440
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,288
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,593,246
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,538,615
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 54,631
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 53,728
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 81,568
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95,943
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,155,323
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,169,921
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 980
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 905
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 905
XII. Kurzové zisky (663) 75
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,440
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 64
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,376
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,460
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,151,863
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 506,250
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 659,441
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -153,191
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,645,613
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016