Vytvořte fakturu

Honeywell - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název Honeywell
IČO 31407820
TIN 2020326561
DIČ SK2020326561
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Honeywell
Mlynské nivy 71
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 922 034 €
Zisk 1 291 668 €
Kapitál 24 555 106 €
Vlastní kapitál 18 351 120 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244441235, 0244441240, 0244441241, 0244442147, 0244442152, 0244442154, 0244451122, 0244451130, 0244
Mobile(y) +421903630272, +421905396075
Fax(y) 0232262255
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,305,379
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 460,321
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 333,850
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 333,850
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 126,471
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 231
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 126,240
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,827,525
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 293,280
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 293,280
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 211,371
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 211,371
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,992,073
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,795,560
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 567,911
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,227,649
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,361
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 20,103,829
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 90,624
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 699
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,330,801
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,904
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,326,897
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,533
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,533
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,305,379
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,318,023
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,164
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,807,275
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,807,275
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,291,668
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,901,515
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 65,316
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 65,316
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 45,390
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 45,390
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,293,076
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,451,804
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,819,833
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 631,971
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 196,455
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,207,144
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 120,290
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 72,613
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 243,651
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,119
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 497,733
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,649
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 490,084
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 85,841
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 85,841
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,935,223
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,922,034
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 24,710,305
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,209,697
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,032
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,200,422
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,127,425
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,279
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 1,549
D. Služby (účtová skupina 51) 2,908,901
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,906,778
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,253,845
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 600,813
4. Sociální náklady (527, 528) 52,120
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,779
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 148,844
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 248,737
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -99,893
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -13,730
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66,597
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,721,612
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,829,848
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 86,815
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13,189
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 13,189
XII. Kurzové zisky (663) 73,626
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 101,424
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 583
2. Ostatní náklady (562A) 583
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 58,117
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 15,064
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 27,660
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,609
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,707,003
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 415,335
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 409,464
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5,871
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,291,668
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016