Vytvořte fakturu

Consultare Košice - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.11.2016
Basic information
Obchodní název Consultare Košice
IČO 31407846
TIN 2020307784
DIČ SK2020307784
Datum vytvoření 19 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Consultare Košice
Jantárová 30
04001
Košice
Financial information
Prodej a příjem 30 707 €
Zisk -6 622 €
Kapitál 24 708 €
Vlastní kapitál -65 757 €
Date of updating data: 07.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,956
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,067
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,067
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,067
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,889
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) -324
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -324
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,261
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,261
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,261
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,952
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,881
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,071
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,956
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -83,752
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 567
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 567
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -84,336
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -84,336
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,622
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 126,708
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 289
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 289
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 125,335
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 125
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,904
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,301
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 688
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,317
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,084
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,084
Date of updating data: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,124
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 30,707
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,124
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,583
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,222
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,231
D. Služby (účtová skupina 51) 3,553
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,682
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,339
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,124
4. Sociální náklady (527, 528) 1,219
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 86
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,896
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,896
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 164
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 610
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,515
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,340
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 147
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 147
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -147
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,662
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,622
Date of updating data: 07.11.2016
Date of updating data: 07.11.2016