Vytvořte fakturu

BK Team Consulting LK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BK Team Consulting LK
IČO 31407846
TIN 2020307784
DIČ SK2020307784
Datum vytvoření 19 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BK Team Consulting LK
Štúrova 27
04001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 018 €
Zisk -11 373 €
Kapitál 24 708 €
Vlastní kapitál -65 757 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,018
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,963
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,963
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,963
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,055
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) -160
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -160
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,658
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,658
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,658
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,557
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,896
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 661
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,018
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,130
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 567
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 567
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -72,963
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -72,963
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,373
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,148
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 225
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 225
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 98,565
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,624
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,624
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,859
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,415
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 685
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,187
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,795
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 358
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 358
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,018
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,018
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,018
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,052
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,465
D. Služby (účtová skupina 51) 6,042
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,678
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,306
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,783
4. Sociální náklady (527, 528) 589
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 174
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,896
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,896
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 160
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 637
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,034
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,511
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 379
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 379
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -379
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,413
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,373
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015