Vytvořte fakturu

Deloitte Tax - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Obchodní název Deloitte Tax
IČO 31407986
TIN 2020327034
DIČ SK2020327034
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Deloitte Tax
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 402 519 €
Zisk 671 972 €
Kapitál 2 370 288 €
Vlastní kapitál 937 256 €
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,480,506
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,733
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,733
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 42,733
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,062,668
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 127,530
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 127,530
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 39,539
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 39,539
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,730,782
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,722,896
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 918,782
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,685
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 525,429
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,981
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,905
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 164,817
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 460
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 164,357
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 375,105
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,019
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 374,086
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,480,506
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,606,015
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,509
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,509
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 927,534
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 927,534
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 671,972
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 873,538
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,364
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,364
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 720,401
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 243,242
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,244
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,549
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,449
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,767
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 101,308
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 58,584
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 249,300
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,200
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 151,773
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,108
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 112,665
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 953
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 953
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,543,026
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,402,519
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,543,026
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -146,990
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,383
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,547,354
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,306
D. Služby (účtová skupina 51) 2,118,790
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,409,110
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,571,806
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 286,456
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 495,404
4. Sociální náklady (527, 528) 55,444
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,306
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,529
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,529
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -12,233
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,546
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 855,165
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,274,940
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,317
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,318
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,318
XII. Kurzové zisky (663) 17,996
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,437
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 761
2. Ostatní náklady (562A) 761
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13,256
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,420
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 858,045
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 186,073
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 225,612
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -39,539
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 671,972
Date of updating data: 11.11.2016
 • IČO :31407986 TIN: 2020327034 DIČ: SK2020327034
 • Sídlo: Deloitte Tax, Digital Park II, Einsteinova 23, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Larry Human Vlčková 29 Bratislava 811 05 01.01.2015
  Martin Rybár Republiky 1052/10 Žilina 010 01 01.06.2015
  Ing. Marián Hudák Vretenová 3654/16 Bratislava 841 04 01.01.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Ľubica Dumitrescu 3 320 € (51%) Bratislava 821 06
  Deloitte Audit s. r. o 3 189 € (49%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.2016Nové predmety činnosti:
   Činnosť agentúry dočasného zamestnávania
   02.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Martin Rybár Republiky 1052/10 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.06.2015
   01.01.2015Nové obchodné meno:
   Deloitte Tax s. r. o.
   Nové sidlo:
   Digital Park II, Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť účtovných poradcov
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ľubica Dumitrescu Podunajská 12479/23B Bratislava 821 06
   Deloitte Audit s. r. o Digital Park II, Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Hudák Vretenová 3654/16 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.01.2015
   Larry Human Vlčková 29 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.01.2015
   Marek Bogusław Metrycki Głogów 3 Podkowa Lesna 05-807 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2015