Vytvořte fakturu

M. K. M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M. K. M.
IČO 31408087
TIN 2020376039
DIČ SK2020376039
Datum vytvoření 03 Únor 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M. K. M.
Dlhá 1264
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 1 130 663 €
Zisk -54 934 €
Kapitál 831 780 €
Vlastní kapitál -29 526 €
Kontaktní informace
Email mkm@mkm.sk
Telefon(y) 0315526897, 0265936613
Mobile(y) +421905526897
Fax(y) 0265936613
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 573,423
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 133,179
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 133,179
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,920
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 82,577
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,682
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 438,385
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 96,956
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56,398
3. Výrobky (123) - /194/ 11,639
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,919
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 55,948
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 55,948
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 245,133
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 244,724
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 244,724
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 409
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 40,348
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,188
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39,160
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,859
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,859
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 573,423
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -66,135
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 22,378
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 37,464
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 37,464
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -77,682
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 181,941
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -259,623
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,934
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 639,558
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 417,073
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 759
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 416,314
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 218,877
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 173,256
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,256
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,716
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,361
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,520
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,854
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,170
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,081
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,081
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 527
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,126,040
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,130,663
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 693,625
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 299,603
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,424
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 51,388
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,623
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,180,021
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 541,389
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 262,905
D. Služby (účtová skupina 51) 159,933
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 87,776
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 56,911
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,483
4. Sociální náklady (527, 528) 5,382
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,925
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,891
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,891
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,876
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82,078
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -49,358
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,425
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 801
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 801
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 801
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,352
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,277
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -551
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -49,909
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,025
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,142
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -54,934
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015