Vytvořte fakturu

RAIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Obchodní název RAIMEX
IČO 31409733
TIN 2020359297
DIČ SK2020359297
Datum vytvoření 16 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAIMEX
Hrnčiarska 8/431
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 954 439 €
Zisk -1 633 €
Kapitál 467 762 €
Vlastní kapitál 208 108 €
Kontaktní informace
Email raimex@raimex.sk
webové stránky http://www.vinorajnic.sk
Mobile(y) +421903702503
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 492,281
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 262,948
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 262,948
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 79,239
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 108,801
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 63,737
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,171
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 220,592
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 98,489
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,128
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,864
3. Výrobky (123) - /194/ 76,402
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,095
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 643
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 643
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 643
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 71,185
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 45,145
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,145
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,090
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 950
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 50,275
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,564
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 42,711
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,741
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 163
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 8,578
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 492,281
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 206,476
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 408,285
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 408,285
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,695
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,695
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -212,871
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -212,871
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,633
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,805
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 123,718
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 195
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 123,523
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 90,971
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 73,568
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,568
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,920
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,051
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,432
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,116
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,116
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,000
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 954,439
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 838,672
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 25,644
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,917
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 9,482
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,832
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,892
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 949,577
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 776,049
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,757
D. Služby (účtová skupina 51) 40,840
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 41,911
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,874
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,934
4. Sociální náklady (527, 528) 1,103
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,999
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,383
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,383
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,638
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,862
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,069
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,615
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,291
2. Ostatní náklady (562A) 2,291
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,324
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,615
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,247
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,633
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016