Vytvořte fakturu

SLOVCEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVCEM
IČO 31410324
TIN 2020376182
DIČ SK2020376182
Datum vytvoření 26 Březen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVCEM
Duklianskych hrdinov 651
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 659 317 €
Zisk 26 223 €
Kapitál 389 184 €
Vlastní kapitál 295 424 €
Kontaktní informace
Email slovcem@slovcem.sk
Telefon(y) 0347722917, 0347725510
Mobile(y) 0903731747, 0903732155
Fax(y) 0347723438
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 410,684
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 146,070
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,025
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,025
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 144,045
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 47,660
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 85,810
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,075
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 261,848
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 92,489
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 92,489
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 80,061
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 79,811
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,811
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 250
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 89,298
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,246
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 83,052
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,766
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,766
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 410,684
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 321,648
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,560
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,560
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 287,226
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 679,269
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -392,043
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,223
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,329
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,553
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,553
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 13,072
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 13,072
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 51,789
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,909
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,909
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,082
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,409
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,389
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,076
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,161
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,915
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 839
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,707
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,707
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 639,343
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 659,317
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 570,561
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,608
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 82,782
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,582
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,542
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 147,602
D. Služby (účtová skupina 51) 169,308
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 251,604
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 183,420
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 61,969
4. Sociální náklady (527, 528) 6,215
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,877
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,613
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,613
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 20,225
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 623
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,690
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,775
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 251,043
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,679
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 369
2. Ostatní náklady (562A) 369
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 963
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,347
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,671
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,104
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,223
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31410324 TIN: 2020376182 DIČ: SK2020376182
 • Sídlo: SLOVCEM, Duklianskych hrdinov 651, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 26 Březen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03 31.08.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Abrahámfy 2 191 € (33%) Na Barine 9 Bratislava 841 03
  Ing. Tatiana Nádaská 2 257 € (34%) Duklianskych hrdinov 87 Malacky 901 01
  Ing. Ľubomír Volnár, CSc. 2 191 € (33%) 1.mája 87/57 Malacky 901 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.03.2011Nové predmety činnosti:
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.08.1994
   22.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie celky
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   24.06.2009Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky 901 01
   23.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky
   22.04.2006Nové sidlo:
   Duklianskych hrdinov 651 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Duklianskych hrdinov 87 Malacky 901 01
   21.04.2006Zrušené sidlo:
   Zámocká 13 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   špeditérska činnosť v medzinárodnej doprave -
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   21.11.2005Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo -
   cestná motorová doprava - verejná nákladná /vnútroštátna/
   27.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Goča - obchodný riaditeľ Bodrocká 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   22.06.1998Nové predmety činnosti:
   oprava strojov a strojných zariadení bez zásahu do elektroinštalácie
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   prenájom garáží
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie celky
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   19.11.1997Nové sidlo:
   Zámocká 13 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Pavol Goča - obchodný riaditeľ Bodrocká 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   18.11.1997Zrušené sidlo:
   Objekt Hirocem a.s. Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   31.08.1994Nové obchodné meno:
   SLOVCEM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Objekt Hirocem a.s. Rohožník 906 38
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   30.08.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rohožník 906 38
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   30.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   29.06.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   31.03.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   30.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   07.12.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   medzinárodná preprava vecí cez hranice štátu zo SR do všetkých štátov Európy
   cestná motorová doprava - verejná nákladná /vnútroštátna/
   19.04.1993Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   18.04.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Dribňák Jaltská 29 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Stanislav Lišivka Ovručská 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Martin Marinica Lesnícka 24 Prešov
   Ing. Jozef Mražík , CSc. Branisková 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   26.03.1992Nové obchodné meno:
   SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rohožník 906 38
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s dopravnými prostriedkami, drvom a stavebným materiálom
   servis, výroba a renovácia náhradných dielov na dopravné prostriedky a strojné zariadenia a činnosti s tým súvisiace
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   špeditérska činnosť v medzinárodnej doprave -
   vnútroštátne zasielateľstvo -
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Dribňák Jaltská 29 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Stanislav Lišivka Ovručská 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Martin Marinica Lesnícka 24 Prešov
   Ing. Jozef Mražík , CSc. Branisková 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky