Vytvořte fakturu

MONTOSTROJ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.10.2016
Basic information
Obchodní název MONTOSTROJ
IČO 31411916
TIN 2020389976
DIČ SK2020389976
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MONTOSTROJ
Poľná 4
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 5 868 084 €
Zisk 10 731 €
Kapitál 5 393 797 €
Vlastní kapitál 4 037 944 €
Kontaktní informace
Email montostroj@montostroj.sk
webové stránky http://www.montostroj.sk
Telefon(y) +421245923250, +421245924393
Date of updating data: 13.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,144,662
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,853,955
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,499
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,499
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,976,264
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 148,618
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,253,717
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 572,933
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 996
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 875,192
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 875,192
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,285,301
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,209,893
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 479,949
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 297,517
3. Výrobky (123) - /194/ 432,427
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 440,533
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 411,732
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,724
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 407,008
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,541
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 260
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 780
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 780
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 634,095
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,476
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 610,619
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,406
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 508
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,898
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,144,662
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,906,025
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,034,750
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,034,750
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 215,602
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 215,602
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -409,501
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -387,381
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -22,120
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 54,443
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 54,443
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,731
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,147,576
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 410,641
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,513
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 124,736
12. Odložený daňový závazek (481A) 283,392
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 660,421
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 508,251
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 508,251
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 65,325
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,955
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,890
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 76,514
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 76,514
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 91,061
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 66,417
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 24,644
Date of updating data: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,699,752
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,868,084
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 5,612,180
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 87,572
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -114,432
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 237,764
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,805,391
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,255,705
D. Služby (účtová skupina 51) 890,921
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,088,259
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,510,275
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 537,200
4. Sociální náklady (527, 528) 40,784
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66,598
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 283,668
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 283,668
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 198,519
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 619
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,102
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 62,693
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,438,694
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 173
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 120
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 120
XII. Kurzové zisky (663) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,806
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,960
2. Ostatní náklady (562A) 2,960
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 260
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 24,586
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,633
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,060
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 24,329
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 117
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 24,212
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,731
Date of updating data: 13.10.2016
Date of updating data: 13.10.2016