Vytvořte fakturu

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.09.2016
Basic information
Obchodní název VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY
IČO 31412114
TIN 2020356932
DIČ SK2020356932
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY
Pezinská 1098
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 1 956 321 €
Zisk -164 288 €
Kapitál 11 890 081 €
Vlastní kapitál 5 290 692 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.vsba.sk
Fax(y) 0347723791
Date of updating data: 21.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,437,032
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,671,102
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,649,540
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,621,250
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 933,380
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 93,002
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,908
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 21,562
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 21,562
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,747,443
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,114,029
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,921,322
4. Zvířata (124) - /195/ 86
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 192,621
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,451,938
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 197,847
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 197,847
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 599,487
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 214,641
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,888
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 405,075
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 181,476
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,195
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 168,281
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,487
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,751
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 7,736
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,437,032
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,120,592
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,004,694
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,004,694
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 185,821
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 201,058
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 200,939
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 119
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -1,012
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -1,012
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,894,319
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,894,319
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -164,288
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,299,198
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33,123
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 33,123
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,863,337
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 664,123
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 664,123
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,192,814
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,536
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 690
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,174
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 630
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 630
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 402,108
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 17,242
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 17,242
Date of updating data: 21.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,956,321
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,051
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 252,650
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,381,177
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 313,317
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,126
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,114,891
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 500,852
D. Služby (účtová skupina 51) 1,129,366
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,727
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,211
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,935
4. Sociální náklady (527, 528) 581
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32,842
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 75,194
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 75,194
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 323,065
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 396
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,449
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -158,570
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,660
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 604
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 604
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 604
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,328
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 683
2. Ostatní náklady (562A) 683
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,632
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,724
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -161,294
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,994
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,994
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -164,288
Date of updating data: 21.09.2016
Date of updating data: 21.09.2016