Vytvořte fakturu

Záhorácke pekárne a cukrárne - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.07.2016
Basic information
Obchodní název Záhorácke pekárne a cukrárne
IČO 31412955
TIN 2020356954
DIČ SK2020356954
Datum vytvoření 01 Květen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Záhorácke pekárne a cukrárne
Cesta Mládeže 12
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 2 063 476 €
Zisk 82 938 €
Kapitál 1 587 491 €
Vlastní kapitál 206 347 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347722850, 0347722481, 0347741184
Mobile(y) 0911742326
Date of updating data: 07.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,398,570
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,141,519
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,141,519
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 71,803
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 872,002
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 152,714
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 45,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 256,315
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 99,221
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 98,508
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 713
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 155,450
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 153,477
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,477
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,973
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,644
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 211
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,433
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 736
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 736
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,398,570
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 255,740
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,407,323
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,407,323
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 23,162
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,162
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,146
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,146
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,327,217
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,327,217
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,938
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,094,742
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 485,609
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 367,729
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,098
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 36,781
12. Odložený daňový závazek (481A) 80,001
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 526,303
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 403,170
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 403,170
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,279
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,830
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,287
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,737
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,191
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,311
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,880
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,639
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 48,088
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 175
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 6,821
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 41,092
Date of updating data: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,883,667
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,063,476
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 152,802
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,706,896
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,969
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,786
V. Aktivace (účtová skupina 62) 82,527
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,725
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,343
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,959,065
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 130,065
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 820,377
D. Služby (účtová skupina 51) 242,806
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 557,589
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 377,731
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 26,090
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 135,863
4. Sociální náklady (527, 528) 17,905
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33,612
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 157,570
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 157,570
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,804
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 309
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,933
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 104,411
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 771,160
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,813
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 57,813
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86,440
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 57,813
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 24,725
2. Ostatní náklady (562A) 24,725
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,818
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,627
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 75,784
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -7,154
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,034
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,938
Date of updating data: 07.07.2016
Date of updating data: 07.07.2016
 • IČO :31412955 TIN: 2020356954 DIČ: SK2020356954
 • Sídlo: Záhorácke pekárne a cukrárne, Cesta Mládeže 12, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 01 Květen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Iveta Sallemová člen Pračanská 65 Bratislava 831 07 01.07.2004
  Iveta Sameková člen Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 01.09.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lucia Brezinová Sameková - predseda Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 01.09.2013
   23.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Iveta Sameková - člen Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 01.09.2013
   11.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Sallemová - člen Pračanská 65 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   12.10.2004Nové predmety činnosti:
   Výroba: pekárskych a cukrárskych výrobkov, doplnkového potravinárskeho sortimentu pre rýchle občerstvenie
   29.11.2002Nové sidlo:
   Cesta Mládeže 12 Malacky 901 01
   30.04.1992Nové obchodné meno:
   Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Balenie potravinárskych výrobkov.
   Predaj výrobkov vrátane vlastných predajní.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo