Vytvořte fakturu

MONTANO-FRUIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MONTANO-FRUIT
IČO 31419259
TIN 2020359979
DIČ SK2020359979
Datum vytvoření 19 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONTANO-FRUIT
Domovina 53
90081
Šenkvice
Financial information
Prodej a příjem 1 144 294 €
Zisk -12 289 €
Vlastní kapitál 365 704 €
Kontaktní informace
Email montanof@stonline.sk
Telefon(y) 0335545175, 0335545178
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 370,530
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 45,790
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,790
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 17,909
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 23,464
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,470
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 947
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 322,910
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 82,178
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,911
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 79,267
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 61,224
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,131
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,131
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,554
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -461
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 4,130
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 4,130
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 175,378
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,110
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 142,268
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,830
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,065
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 765
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 370,530
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 327,141
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,696
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 5,696
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 323,775
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 323,775
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,289
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,389
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 41,324
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,197
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,197
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,511
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,493
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,123
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,065
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,065
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,143,187
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,144,294
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 960,402
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 182,785
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,024
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,148,761
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 880,880
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 62,039
D. Služby (účtová skupina 51) 122,705
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 60,119
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 42,959
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,087
4. Sociální náklady (527, 528) 2,073
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,864
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,711
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,711
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,780
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,663
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,467
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,563
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,955
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,951
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,940
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,407
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,289
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015