Vytvořte fakturu

TRIOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIOS
IČO 31420451
TIN 2020362894
DIČ SK2020362894
Datum vytvoření 10 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIOS
Drevená 766/1
92400
Galanta
Financial information
Prodej a příjem 1 710 984 €
Zisk 156 358 €
Kapitál 1 061 879 €
Vlastní kapitál 768 274 €
Kontaktní informace
Email trios@trios.sk
Telefon(y) 0245925334
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,227,145
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 374,814
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 374,814
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 91,224
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 163,009
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 120,581
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 849,743
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 413,798
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 109,643
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,643
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 300,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,051
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,104
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 435,945
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 106,920
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 329,025
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,588
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,588
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,227,145
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 989,270
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,718
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,718
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 824,555
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 824,555
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 156,358
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 237,875
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,658
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,658
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 25,481
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 25,481
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 207,736
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 191,771
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 191,771
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,552
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,918
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,860
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,635
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,635,634
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,710,984
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,635,634
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,572
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,778
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,507,331
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 434,833
D. Služby (účtová skupina 51) 666,977
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 198,856
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 124,214
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 42,987
4. Sociální náklady (527, 528) 31,655
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,736
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 88,780
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 88,780
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 35,500
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,649
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 203,653
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 533,824
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 42
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,476
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 459
2. Ostatní náklady (562A) 459
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,017
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,434
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 202,219
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 45,861
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 45,861
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 156,358
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015