Vytvořte fakturu

JAVOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JAVOR
IČO 31421202
TIN 2020362058
DIČ SK2020362058
Datum vytvoření 22 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAVOR
Kráľová pri Senci 76
90050
Kráľová pri Senci
Financial information
Prodej a příjem 1 027 502 €
Zisk 21 014 €
Kapitál 418 841 €
Vlastní kapitál -7 465 €
Kontaktní informace
Email info@pneujavor.sk
webové stránky http://www.pneujavor.sk
Telefon(y) +421245901184, +421245901657
Mobile(y) +421903279088
Fax(y) 0245901657
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 426,909
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 334,741
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 334,741
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,360
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 190,996
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 136,385
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,014
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,032
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,032
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 47,971
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 47,971
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,971
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,011
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,640
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,371
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,154
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,154
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 426,909
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,549
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,422
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,422
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,533
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,533
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,420
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 35,777
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -53,197
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,014
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 412,837
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,367
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 9,200
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,167
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 10,225
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 357,245
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 31,986
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,986
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 257,341
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,812
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,655
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,266
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,185
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 34,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 523
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 523
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 991,833
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,027,502
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 724,417
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 267,416
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,249
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,420
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,000,454
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 688,563
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 161,355
D. Služby (účtová skupina 51) 23,785
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,219
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,649
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,117
4. Sociální náklady (527, 528) 2,453
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,817
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 45,956
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 45,956
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,173
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,586
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,048
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,130
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,154
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,193
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,193
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,961
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,154
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,894
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,014
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015