Vytvořte fakturu

GEOCONSULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Obchodní název GEOCONSULT
IČO 31422969
TIN 2020357009
DIČ SK2020357009
Datum vytvoření 20 Říjen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOCONSULT
Tomášiková 10/E
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 189 450 €
Zisk -213 542 €
Kapitál 1 555 505 €
Vlastní kapitál 734 079 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250574705, 0250574700, 0250574706
Fax(y) 0250574798, 0250574799
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,062,637
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 59,074
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 27,785
2. Software (013) - /073, 091A/ 27,785
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 31,289
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,268
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 345,852
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,501
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,501
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 49,557
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 49,557
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 289,987
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 289,887
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,887
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,807
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,807
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 657,711
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,178
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 25,874
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 629,659
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,062,637
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 265,402
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,300
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,300
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 36,150
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,150
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 434,494
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 887,541
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -453,047
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -213,542
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 797,235
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 28,007
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 17,404
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,603
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 338,787
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 65,146
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,146
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 150,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,850
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,348
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,143
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,300
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 219,406
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,682
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 206,724
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 211,035
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,183,431
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,189,450
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,183,431
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,769
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,436,015
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 38,393
D. Služby (účtová skupina 51) 500,047
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 788,007
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 552,062
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 195,056
4. Sociální náklady (527, 528) 40,889
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,649
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 36,161
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 36,161
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 623
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71,135
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -246,565
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 644,991
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 183
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 178
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,979
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,369
2. Ostatní náklady (562A) 6,369
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,597
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,796
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -258,361
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -44,819
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -47,700
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -213,542
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016