Vytvořte fakturu

framipek - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název framipek
IČO 31425062
TIN 2020359451
DIČ SK2020359451
Datum vytvoření 02 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo framipek
Poľná 77
90081
Šenkvice
Financial information
Prodej a příjem 5 350 960 €
Zisk 6 992 €
Kontaktní informace
Email framipek@framipek.sk
Telefon(y) 0336496013, 0336496102
Fax(y) 0336496014, 0336496103
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,890,552
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,176,860
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 200
2. Software (013) - /073, 091A/ 200
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,175,332
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,260
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 952,878
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 186,682
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,512
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,328
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,328
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 706,826
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 534,752
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 488,672
3. Výrobky (123) - /194/ 5,682
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 40,398
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 112,032
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 106,973
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,973
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,971
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 60,042
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 55,327
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,715
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,866
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,636
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 230
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,890,552
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,177,595
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 182,899
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 182,899
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 939,573
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,928
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,928
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 45,203
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 45,203
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,992
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 712,957
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 93,272
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,603
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 84,669
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 349,161
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 182,972
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 182,972
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 71,242
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 46,213
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,734
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 40,088
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,088
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 230,436
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,350,960
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,536,625
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,718,705
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 50,830
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -930
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,000,350
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,877
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,503
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,323,459
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,113,512
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,019,995
D. Služby (účtová skupina 51) 251,260
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,602,295
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,148,919
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 404,488
4. Sociální náklady (527, 528) 48,888
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,412
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 283,523
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 283,523
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,428
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,284
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,750
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,501
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,920,813
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,531
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,527
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,527
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,160
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,452
2. Ostatní náklady (562A) 12,452
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 71
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,637
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,629
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,872
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015