Vytvořte fakturu

ROS reklamno obchodná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název ROS reklamno obchodná
IČO 31426051
TIN 2020359715
DIČ SK2020359715
Datum vytvoření 01 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROS reklamno obchodná
Bencúrova 5
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 399 477 €
Zisk -31 867 €
Kapitál 309 922 €
Vlastní kapitál 125 141 €
Kontaktní informace
Email info@ros.sk
Telefon(y) 0243191472, 0243413254, 0557296060, 0557296063, 0557296064, 0243412325
Fax(y) 0243413258
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 289,223
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 119,685
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 119,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 69,249
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,942
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,494
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 163,127
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 183
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 183
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 157,397
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 63,140
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,140
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 39,600
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48,924
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,733
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,547
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,102
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 445
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,411
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,186
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 225
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 289,223
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,805
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 35,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,867
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,803
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,272
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 8,130
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,142
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 199,545
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 177,297
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,297
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,884
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,164
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,766
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,434
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,876
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,876
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,110
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,615
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,615
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,399,477
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,342,930
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 55,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,547
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,424,724
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,061
D. Služby (účtová skupina 51) 1,106,046
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 185,870
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 134,604
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,122
4. Sociální náklady (527, 528) 4,144
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,297
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,189
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,189
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 44,964
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,297
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,247
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 194,823
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,751
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,192
2. Ostatní náklady (562A) 2,192
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,557
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,740
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,987
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,867
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015