Vytvořte fakturu

K.P.A. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Obchodní název K.P.A.
IČO 31427006
TIN 2020362641
DIČ SK2020362641
Datum vytvoření 15 Prosinec 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo K.P.A.
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 863 081 €
Zisk 146 224 €
Kapitál 1 093 883 €
Vlastní kapitál 115 392 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245525225, +421245525226
Mobile(y) +421911793719
Fax(y) 0245525226
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,759,201
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 138,976
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 138,976
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 58,322
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 34,610
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 46,044
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,617,980
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 100
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,216,914
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,206,780
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,206,780
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,134
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 400,966
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,352
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 367,614
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,245
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,245
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,759,201
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 209,549
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,300
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,300
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,185
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,660
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 17,004
2. Ostatní fondy (427, 42X) 17,004
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 176
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 176
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 146,224
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,549,652
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,939
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,616
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,323
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,516,302
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,360,475
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,360,475
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 85,240
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,400
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,835
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,352
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 29,411
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,911
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,500
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,863,081
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,863,081
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,849,818
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,020
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 243
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,665,834
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 402,694
D. Služby (účtová skupina 51) 2,872,477
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 357,504
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 282,262
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 67,800
4. Sociální náklady (527, 528) 7,442
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,932
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,934
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,934
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,293
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 197,247
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 574,647
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,911
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,207
2. Ostatní náklady (562A) 2,207
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,704
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,908
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 190,339
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 44,115
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 44,115
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 146,224
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016