Vytvořte fakturu

KAMET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.10.2015
Basic information
Obchodní název KAMET
IČO 31428690
TIN 2020362146
DIČ SK2020362146
Datum vytvoření 04 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAMET
M. R. Štefánika 1
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 165 866 €
Zisk -10 586 €
Kapitál 9 419 €
Vlastní kapitál -97 346 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 033614009, 0336414009
Date of updating data: 09.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,589
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,717
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,717
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,717
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,754
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,100
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,519
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,581
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,654
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 347
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,307
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 118
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,589
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -107,932
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -103,986
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,878
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -105,864
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,586
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,387
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,299
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,299
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,638
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,657
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,657
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,640
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,336
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,124
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,881
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 86,450
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 134
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 134
Date of updating data: 09.10.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 165,866
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 164,189
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,677
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 174,284
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 51,491
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 65,956
D. Služby (účtová skupina 51) 24,462
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,257
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,390
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,744
4. Sociální náklady (527, 528) 123
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,032
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,032
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 952
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,418
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,280
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,208
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 235
2. Ostatní náklady (562A) 235
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 973
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,208
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,626
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,586
Date of updating data: 09.10.2015
Date of updating data: 09.10.2015