Vytvořte fakturu

MURAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MURAT
IČO 31431852
TIN 2020359858
DIČ SK2020359858
Datum vytvoření 01 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MURAT
Bratislavská 87
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 17 134 112 €
Zisk 36 035 €
Kapitál 11 207 179 €
Vlastní kapitál 6 205 735 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336423672, 0336481151, 0336481161, 0336481215, 0336481152, 0336481153, 0336481154, 0336481159, 0336
Mobile(y) +421903403887, +421903586891, +421903586893, +421903586895
Fax(y) 0336422524, 0336423672, 0336481119
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,080,159
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,891,758
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 242,384
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,431
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 152,468
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 87,485
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,865,191
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 284,505
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 744,961
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 801,438
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 441
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 31,075
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 2,771
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 784,183
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 784,183
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,158,317
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,483,533
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 173,045
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 770,734
3. Výrobky (123) - /194/ 129,692
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,399,977
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 10,085
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,632,853
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,495,228
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,495,228
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,002
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,131,623
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,931
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31,557
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,374
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30,084
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 20,975
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 9,109
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,080,159
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,228,927
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,887,545
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,887,545
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 188,754
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 188,754
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -13,952
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -13,952
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,130,545
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,520,849
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -390,304
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,035
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,851,232
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 30,906
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 245
12. Odložený daňový závazek (481A) 30,661
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 533,984
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,675,430
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,322,959
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,322,959
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 111,771
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 130,084
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 44,134
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,328
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 154
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 62,636
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 62,636
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,348,276
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 200,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,870,203
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,134,112
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,620,922
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 95,022
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,154,259
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 68,368
V. Aktivace (účtová skupina 62) 6,694
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,010
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 186,837
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,034,120
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,901,259
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 642,564
D. Služby (účtová skupina 51) 1,606,061
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,431,567
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,022,919
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 353,455
4. Sociální náklady (527, 528) 55,193
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 48,138
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 306,380
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 306,380
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 397
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,754
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,992
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,795,381
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,589
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 1,547
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54,055
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 42,801
2. Ostatní náklady (562A) 42,801
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,146
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,108
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,466
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,526
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,491
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,176
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -11,685
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,035
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31431852 TIN: 2020359858 DIČ: SK2020359858
 • Sídlo: MURAT, Bratislavská 87, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01 01.04.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Holčík 1 321 281 € (70%) Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
  Magdaléna Holčíková 566 263 € (30%) Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.09.2014Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste lebo v ich okolí
   26.11.2013Nové predmety činnosti:
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   19.06.2010Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovýn spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa bytového a nebytového fondu
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   20.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava Vznik funkcie: 01.04.1993
   18.01.2006Nové obchodné meno:
   MURAT, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   17.01.2006Zrušené obchodné meno:
   MURAT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   19.03.2004Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie v doprave
   zabezpečovanie colných formalít
   predaj a odkupovanie pohľadávok /faktoring a forfaiting/
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /s výnimkou zvlášť nebezpečného odpadu/
   18.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   24.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava Vznik funkcie: 01.04.1993
   23.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   23.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   22.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   29.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   28.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   MURAT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 87 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava