Vytvořte fakturu

BARO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BARO
IČO 31435483
TIN 2020357570
DIČ SK2020357570
Datum vytvoření 07 Květen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BARO
Devínska cesta 28/859
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 456 777 €
Zisk 69 536 €
Kapitál 233 518 €
Vlastní kapitál 23 989 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244250368
Fax(y) 0244250368
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,177
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,177
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,177
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 201,788
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 138,655
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,515
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,270
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 204,965
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 94,771
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,250
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,250
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 16,188
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 69,536
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,194
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 104,574
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 75,940
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,340
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,259
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,035
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,620
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 456,777
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 442,278
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,499
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 384,223
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 146,852
C. Služby (účtová skupina 51) 100,883
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 116,680
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,165
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,883
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,446
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,903
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,411
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 72,554
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 194,543
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 540
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 539
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 474
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 457
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 66
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 72,620
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,084
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 69,536
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015