Vytvořte fakturu

MONTÁŽE Trenčín - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.09.2015
Basic information
Obchodní název MONTÁŽE Trenčín
IČO 31436714
TIN 2020376501
DIČ SK2020376501
Datum vytvoření 25 Květen 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MONTÁŽE Trenčín
Bratislavská 111
91105
Trenčín
Financial information
Prodej a příjem 5 950 122 €
Zisk 302 609 €
Kapitál 3 116 730 €
Vlastní kapitál 2 127 409 €
Kontaktní informace
Email tn@montazetrencin.sk
Telefon(y) 0908723167, 0327446283, 0327446284, 0327446285
Mobile(y) 0908723167
Fax(y) 0327446265
Date of updating data: 03.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,858,035
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,699,300
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,214,031
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 150,718
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 574,177
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 489,136
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 485,269
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 485,269
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,143,135
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 20,961
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 20,961
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 494,726
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 362,507
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 362,507
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 72,934
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,082
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,203
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 627,448
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,763
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 623,685
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,600
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,744
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 856
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,858,035
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,180,017
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,471
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,471
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 127,528
2. Ostatní fondy (427, 42X) 127,528
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,716,409
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,716,409
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 302,609
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 678,018
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 59,669
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,844
12. Odložený daňový závazek (481A) 51,825
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 17,007
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 17,007
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 486,153
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 319,603
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 319,603
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 99,061
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 53,134
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,536
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 819
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 115,189
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,067
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 69,122
Date of updating data: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,950,122
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,950,122
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,941,553
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,089
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,480
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,550,159
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,131,642
D. Služby (účtová skupina 51) 2,432,826
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,829,513
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,315,268
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 39,600
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 460,651
4. Sociální náklady (527, 528) 13,994
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,223
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 102,336
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 102,336
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 87
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,532
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 399,963
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,377,085
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,612
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,690
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,690
XII. Kurzové zisky (663) 3,922
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,367
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 62
2. Ostatní náklady (562A) 62
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,703
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,602
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,755
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 390,208
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 87,599
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 70,069
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 17,530
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 302,609
Date of updating data: 03.09.2015
Date of updating data: 03.09.2015