Vytvořte fakturu

I.Svätojurská, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název I.Svätojurská, akciová
IČO 31437567
TIN 2020359891
DIČ SK2020359891
Datum vytvoření 10 Červen 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo I.Svätojurská, akciová
Na pažiti 4E
90021
Svätý Jur
Financial information
Prodej a příjem 374 177 €
Zisk -26 144 €
Kapitál 412 327 €
Vlastní kapitál 339 533 €
Kontaktní informace
Email svatojurska@svatyjur.sk
Telefon(y) 0244971888, 0238100521, 0244970565
Mobile(y) 0911334088
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 348,778
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 290,090
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 290,090
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,689
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 252,128
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,273
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,275
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,968
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,707
3. Výrobky (123) - /194/ 261
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,659
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 22,374
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,374
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 305
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,980
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,648
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 962
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,686
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,413
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,413
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 348,778
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,356
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 290,126
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 290,126
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 40,374
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 83,036
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,662
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,144
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,191
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,266
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,266
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,534
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,613
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,613
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,164
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,853
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,656
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 248
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,391
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,391
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 231
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 231
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 361,007
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 374,177
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 737
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 280,320
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 79,950
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -662
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 422
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,410
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 399,224
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 730
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 53,153
D. Služby (účtová skupina 51) 133,111
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 179,653
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 126,820
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,383
4. Sociální náklady (527, 528) 8,450
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,372
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,232
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,232
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,973
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,047
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 173,351
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 138
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 138
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,184
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,144
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017