Vytvořte fakturu

Limbašské vinohradnícke družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Limbašské vinohradnícke družstvo
IČO 31444610
TIN 2020360452
DIČ SK2020360452
Datum vytvoření 25 Říjen 1993
Company category Družstvo
Sídlo Limbašské vinohradnícke družstvo
SNP 18
90091
Limbach
Financial information
Prodej a příjem 211 850 €
Zisk -36 844 €
Kapitál 491 448 €
Vlastní kapitál 434 681 €
Kontaktní informace
Email info@lvdlimbach.sk
Telefon(y) 0336477207, 033641355, 0336413555
Fax(y) 0336477207
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 437,547
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 163,334
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 113,781
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 96,161
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,891
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 6,729
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 49,553
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 49,553
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 273,055
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 150,026
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,466
3. Výrobky (123) - /194/ 147,560
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 101,883
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 70,174
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,174
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31,709
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,146
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,640
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,506
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,158
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,158
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 437,547
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 394,337
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 59,417
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 59,417
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 431,123
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 29,811
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,811
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -89,170
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 501,715
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -590,885
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -36,844
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,210
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 976
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 976
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,038
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 560
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 560
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,328
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,570
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,964
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,985
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,631
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,196
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 130,774
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 211,850
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 113,134
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,639
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -24,814
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 94,114
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,777
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,194
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47,858
D. Služby (účtová skupina 51) 21,033
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 108,341
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 77,761
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,978
4. Sociální náklady (527, 528) 3,602
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,341
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,936
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,936
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 35,919
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,766
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,344
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,068
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 543
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 543
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -540
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -35,884
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -36,844
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31444610 TIN: 2020360452 DIČ: SK2020360452
 • Sídlo: Limbašské vinohradnícke družstvo, SNP 18, 90091, Limbach
 • Datum vytvoření: 25 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubica Šindlerová podpredseda (člen od 20.03.2010) Myslenická 170 Pezinok 902 03 24.04.2010
  Daniela Šebeňová predseda Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 27.03.2014
  Ing. Ivan Rýdzi člen Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 27.03.2014
  Mgr. Mária Krajčovičová člen Vinohradnícka 27 Limbach 900 91 27.03.2014
  Matilda Sabová člen SNP 75 Limbach 900 91 27.03.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.05.2014Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniela Šebeňová - predseda predstavenstva Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.03.2014
   Ing. Ivan Rýdzi - člen predstavenstva Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.03.2014
   Mgr. Mária Krajčovičová - člen predstavenstva Vinohradnícka 27 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.03.2014
   Matilda Sabová - člen predstavenstva SNP 75 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.03.2014
   14.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   podpredseda
   Ing. Ľubomír Straka - predseda predstavenstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Viera Sovišová - člen predstavenstva SNP 83 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 16.03.2011
   Viera Žákovská - člen predstavenstva Potočná 2 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Peter Vavrinský Slnečná 56 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 15.03.2012
   16.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Peter Vavrinský Slnečná 56 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 15.03.2012
   15.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Gustav Vavrinský - člen predstavenstva 1. mája 3 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   05.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Viera Sovišová - člen predstavenstva SNP 83 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 16.03.2011
   04.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Rýdzi - člen predstavenstva Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   05.08.2010Nový štatutárny orgán:
   podpredseda
   Ľubica Šindlerová - podpredseda predstavenstva (člen predstavenstva od 20.03.2010) Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 24.04.2010
   04.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   predseda
   Ľubica Šindlerová - člen predstavenstva Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 20.03.2010
   20.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ivan Rýdzi - člen predstavenstva Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Ľubica Šindlerová - člen predstavenstva Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Gustav Vavrinský - člen predstavenstva 1. mája 3 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Ing. Ľubomír Straka - predseda predstavenstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Viera Žákovská - člen predstavenstva Potočná 2 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   19.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Gavalec - člen Bratislavská 100 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ivan Rýdzi - člen Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva; predseda predstavenstva od 25.05.2009. SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   Daniela Šebeňová - podpredseda Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ľubica Šindlerová - člen Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 25.05.2009
   27.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Gavalec - člen Bratislavská 100 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ivan Rýdzi - člen Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva; predseda predstavenstva od 25.05.2009. SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   Daniela Šebeňová - podpredseda Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ľubica Šindlerová - člen Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 25.05.2009
   26.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   20.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   19.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok Vznik funkcie: 25.10.1993
   29.04.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok Vznik funkcie: 25.10.1993
   28.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vojtech Beňo - člen Vinohradnícka 167 Limbach
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Ing. Ľubomír Straka - člen Bratislavská 120 Pezinok
   Daniela Šebeňová - členka Obrancov mieru 38 Pezinok
   Gustáv Vavrinský - člen ul. 1. mája 3 Limbach
   13.11.1997Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Beňo - člen Vinohradnícka 167 Limbach
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Ing. Ľubomír Straka - člen Bratislavská 120 Pezinok
   Daniela Šebeňová - členka Obrancov mieru 38 Pezinok
   Gustáv Vavrinský - člen ul. 1. mája 3 Limbach
   12.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Ľubomír Kúdela - člen Puškinova 21 Pezinok
   Ján Pajong - člen Puškinova 21 Pezinok
   Zdena Pálková - členka Obrancov mieru 43 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Viliam Švábek - člen Športová 37 Limbach
   03.10.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ako aj ovocný liehovar (povolenie Ministerstva pôdohospodárstva SR číslo 2983/1995/93-610 zo dňa 24.8.1995
   25.10.1993Nové obchodné meno:
   Limbašské vinohradnícke družstvo
   Nové sidlo:
   SNP 18 Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   výroba a predaj vína
   vykonávanie prác kolovými a pásovými traktormi pre cudzích a členov družstva
   obchodná činnosť, okrem činnosti, ktorá vyžaduje osobitné povolenie zákona
   pestovateľské pálenie
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja a prenájom výrobných prostriedkov členom a iným subjektom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Ľubomír Kúdela - člen Puškinova 21 Pezinok
   Ján Pajong - člen Puškinova 21 Pezinok
   Zdena Pálková - členka Obrancov mieru 43 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Viliam Švábek - člen Športová 37 Limbach