Vytvořte fakturu

MONY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.07.2016
Basic information
Obchodní název MONY
IČO 34096779
TIN 2020401768
DIČ SK2020401768
Datum vytvoření 14 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONY
Hlavná 1
93562
Pohronský Ruskov
Financial information
Prodej a příjem 3 792 589 €
Zisk -758 358 €
Kapitál 6 595 987 €
Vlastní kapitál 1 717 247 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421367795016
Date of updating data: 01.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,013,185
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,740,006
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 12,714
2. Software (013) - /073, 091A/ 12,714
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,727,292
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,387
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,148,497
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 563,940
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 468
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 263,973
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33
4. Zvířata (124) - /195/ 33
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 262,206
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 260,082
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 260,082
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,124
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,734
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 190
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,544
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,206
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,432
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,774
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,013,185
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,092,129
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,529,012
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,029,012
2. Změna základního kapitálu +/- 419 1,500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 102,901
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 102,901
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -781,426
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -781,426
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -758,358
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,692
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31,626
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 52
12. Odložený daňový závazek (481A) 31,574
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 224,756
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 205,226
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,226
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,597
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,005
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,928
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,310
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,310
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 653,364
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 587,876
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 65,488
Date of updating data: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,595,691
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,792,589
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,378,681
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 217,010
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,196,898
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,151,911
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,372,096
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,393
D. Služby (účtová skupina 51) 139,798
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 226,903
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 158,552
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 4,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,214
4. Sociální náklady (527, 528) 7,137
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,996
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 165,355
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 165,355
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 26,625
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,145,745
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -359,322
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,404
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,900,003
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 2,900,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,301,690
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3,237,565
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 63,729
2. Ostatní náklady (562A) 63,729
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 396
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -401,687
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -761,009
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -2,651
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,531
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -758,358
Date of updating data: 01.07.2016