Vytvořte fakturu

OSOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Obchodní název OSOP
IČO 34097082
TIN 2020360573
DIČ SK2020360573
Datum vytvoření 21 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OSOP
Švermova 14
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 484 885 €
Zisk 238 100 €
Kapitál 3 631 594 €
Vlastní kapitál 3 360 706 €
Kontaktní informace
Email osop@stonline.sk
Telefon(y) 0244442441, 403979
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,317,489
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,741,047
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 724,701
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,298
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 710,414
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,989
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,016,346
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,016,346
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 570,867
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 223,529
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 222,028
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 222,028
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,501
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 347,338
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,631
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 341,707
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,575
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,575
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,317,489
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,144,739
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,272
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,272
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,442
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 1,442
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,894,285
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,894,285
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 238,100
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,750
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 22,275
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 22,275
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 118,407
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,661
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,661
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 45,491
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,091
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,591
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 573
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,068
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,068
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,484,876
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,484,885
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,484,876
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,173,785
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 34,686
D. Služby (účtová skupina 51) 26,728
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,048,459
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 741,654
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 253,235
4. Sociální náklady (527, 528) 53,570
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,021
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,242
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,242
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 649
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 311,100
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,423,462
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,911
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9,223
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9,223
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 688
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,381
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,468
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,913
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,470
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 305,630
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 67,530
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 67,530
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 238,100
Date of updating data: 04.08.2016
Date of updating data: 04.08.2016