Vytvořte fakturu

COMBAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název COMBAT
IČO 34098844
TIN 2020360650
DIČ SK2020360650
Datum vytvoření 29 Březen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMBAT
Považanova 2/1856
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 765 €
Zisk 3 547 €
Kapitál 34 391 €
Vlastní kapitál 16 515 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903611411
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 39,068
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,871
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,069
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,046
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,046
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,802
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,158
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 644
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 197
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 197
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,068
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,062
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,066
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,066
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,547
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,006
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 445
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 445
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,925
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,295
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,295
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 925
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 175
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,530
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 636
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 636
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 46,710
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 46,765
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 46,710
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,143
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,122
D. Služby (účtová skupina 51) 20,513
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,488
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,327
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,003
4. Sociální náklady (527, 528) 158
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 293
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,727
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,622
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,075
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 164
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -164
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,458
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,911
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,911
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,547
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34098844 TIN: 2020360650 DIČ: SK2020360650
 • Sídlo: COMBAT, Považanova 2/1856, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Michaela Minárová Považanova 2 Bratislava 841 02 26.05.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Michaela Minárová 6 772 € (100%) Považanova 2 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.06.2008Nové sidlo:
   Považanova 2/1856 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Michaela Minárová Považanova 2/1856 Bratislava 841 02
   09.06.2008Zrušené sidlo:
   Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny spoločníci:
   Michaela Minárová Považanova 2 Bratislava 841 02
   Mgr. Roman Sasko Panenská 27 Bratislava 811 03
   Jaroslav Šovčík Okružná 34 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Šovčík Okružná 34 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 26.05.2003
   13.01.2004Noví spoločníci:
   Michaela Minárová Považanova 2 Bratislava 841 02
   Mgr. Roman Sasko Panenská 27 Bratislava 811 03
   Jaroslav Šovčík Okružná 34 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Minárová Považanova 2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.05.2003
   Jaroslav Šovčík Okružná 34 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 26.05.2003
   12.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Ing. Donald Šemetka Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   14.11.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Ing. Donald Šemetka Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Ing. Donald Šemetka Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   29.03.1994Nové obchodné meno:
   COMBAT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   poradenská a konzultačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Ing. Donald Šemetka Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21