Vytvořte fakturu

ProOvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ProOvo
IČO 34099786
TIN 2020360694
DIČ SK2020360694
Datum vytvoření 20 Duben 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ProOvo
Krajinská cesta č. 273
90021
Svätý Jur
Financial information
Prodej a příjem 9 856 034 €
Zisk 982 849 €
Kapitál 13 474 217 €
Vlastní kapitál 2 531 707 €
Kontaktní informace
Email proovo@proovo.sk
Telefon(y) 0245993215
Mobile(y) 0903719319
Fax(y) 0245993093
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,162,923
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,892,085
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,315
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,315
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,869,057
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,360,843
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,533,487
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,361,639
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 1,313,112
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 298,705
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,271
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 12,713
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,095
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 11,618
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,262,548
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,395,940
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 222,688
3. Výrobky (123) - /194/ 28,723
4. Zvířata (124) - /195/ 1,137,578
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,951
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 675
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 675
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 675
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 847,627
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 800,663
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,744
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 700,919
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,945
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,019
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,306
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,112
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,194
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,290
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,194
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,096
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,162,923
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,003,616
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,825,320
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,825,320
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 446,236
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 242,926
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 242,926
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -493,715
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,154,504
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,648,219
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 982,849
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,010,065
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,881,717
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 3,515,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 483
12. Odložený daňový závazek (481A) 366,234
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 391,982
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 904,551
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 598,230
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357,588
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240,642
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,167
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 31,322
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 207,561
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,271
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 52,253
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 52,253
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 779,562
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,149,242
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,941,889
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 207,353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,554,691
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,856,034
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 346,063
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 7,384,268
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 772,230
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -999,755
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,500,208
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 551,677
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 301,343
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,189,071
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 298,591
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,738,802
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 1,163,743
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 961,590
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 687,904
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 244,856
4. Sociální náklady (527, 528) 28,830
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 29,068
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 952,296
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 952,296
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 866,087
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 178,894
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,666,963
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,801,878
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 374,574
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 370,568
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 333,205
2. Ostatní náklady (562A) 37,363
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 633
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,373
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -374,570
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,292,393
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 309,544
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 199,570
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 109,974
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 982,849
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34099786 TIN: 2020360694 DIČ: SK2020360694
 • Sídlo: ProOvo, Krajinská cesta č. 273, 90021, Svätý Jur
 • Datum vytvoření: 20 Duben 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Áč Jána Hajdóczyho 9/767 Trnava 917 01 09.03.2012
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Áč Jána Hajdóczyho 9/767 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 09.03.2012
   25.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Hefková - člen Kudlákova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 08.03.2006
   Ing. Róbert Dubravec Drieňová 1/F Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.06.2010
   01.09.2010Nové obchodné meno:
   ProOvo a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Dubravec Drieňová 1/F Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.06.2010
   31.08.2010Zrušené obchodné meno:
   ProOvo a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Moravčík - člen Mierová 38/376 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.2006
   07.09.2006Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo
   13.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva Trnavská 1 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.03.2006
   Ing. Igor Moravčík - člen Mierová 38/376 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.2006
   Ing. Ľudmila Hefková - člen Kudlákova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 08.03.2006
   12.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva Lúčna ul. 701/7 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 18.11.2003
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.2002
   04.08.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   15.05.2004Nové obchodné meno:
   ProOvo a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva Lúčna ul. 701/7 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 18.11.2003
   14.05.2004Zrušené obchodné meno:
   Mäsoprodukt Svätý Jur, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva Sološnická 51 Bratislava
   Ing. Bohuš Kaliarik Dolnočermánska 1413/19 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 21.06.2002
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.06.2002
   Ing. Matej Lopušný - člen Kollárova 3 Senec
   Ing. Zdenko Nagy Záhumenná 325/10 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2002
   Anna Slezáková - člen Horné predmestie 221/8 Svätý Jur
   Ing. Jaroslav Šmahel - člen 328 Čataj
   Ing. Ladislav Tajcnár - člen Matičná 42 Bratislava
   07.01.2003Nové sidlo:
   Krajinská cesta č. 273 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.2002
   Ing. Bohuš Kaliarik Dolnočermánska 1413/19 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 21.06.2002
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.06.2002
   Ing. Zdenko Nagy Záhumenná 325/10 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2002
   06.01.2003Zrušené sidlo:
   Krajinská cesta Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava
   Ing. Anton Markovič - člen Planckova 4 Bratislava Skončenie funkcie: 21.06.2002
   Ing. Peter Žilinský - člen Na hlinách 14 Trnava Skončenie funkcie: 21.06.2002
   01.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva Sološnická 51 Bratislava
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava
   Ing. Matej Lopušný - člen Kollárova 3 Senec
   Ing. Anton Markovič - člen Planckova 4 Bratislava Skončenie funkcie: 21.06.2002
   Anna Slezáková - člen Horné predmestie 221/8 Svätý Jur
   Ing. Jaroslav Šmahel - člen 328 Čataj
   Ing. Ladislav Tajcnár - člen Matičná 42 Bratislava
   Ing. Peter Žilinský - člen Na hlinách 14 Trnava Skončenie funkcie: 21.06.2002
   28.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva Sološnická 51 Bratislava
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno
   Ing. Jozef Kudláč - člen Trnavská 28 Cífer
   Ing. Matej Lopušný - člen ul. SNP 16 Modra
   Ing. Anton Markovič - člen Planckova 4 Bratislava
   Anna Slezáková Horné Predmestie 221/8 Svätý Jur
   Ing. Jaroslav Šmahel - člen 328 Čataj
   12.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Anna Slezáková Horné Predmestie 221/8 Svätý Jur
   11.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Fischer - člen Obrancov mieru 25 Pezinok
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   Mäsoprodukt Svätý Jur, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Krajinská cesta Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a odchov odstavčiat
   výroba bravčového mäsa
   výroba konzumných vajec a hydinového mäsa
   spracovanie a výroba potravinárskych výrobkov
   spracovanie exkrementov
   predaj ošípaných, bravčového mäsa, konzumných vajec, hydiny, a hydinového mäsa a výrobkov
   sprostredkovanie predaja prác a služieb
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva Sološnická 51 Bratislava
   Ing. Ľudovít Fischer - člen Obrancov mieru 25 Pezinok
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno
   Ing. Jozef Kudláč - člen Trnavská 28 Cífer
   Ing. Matej Lopušný - člen ul. SNP 16 Modra
   Ing. Anton Markovič - člen Planckova 4 Bratislava
   Ing. Jaroslav Šmahel - člen 328 Čataj