Vytvořte fakturu

ProOvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Obchodní název ProOvo
IČO 34099786
TIN 2020360694
DIČ SK2020360694
Datum vytvoření 20 Duben 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ProOvo
Krajinská cesta č. 273
90021
Svätý Jur
Financial information
Prodej a příjem 8 748 862 €
Zisk 111 252 €
Kapitál 13 474 217 €
Vlastní kapitál 2 531 707 €
Kontaktní informace
Email proovo@proovo.sk
Telefon(y) 0245993215
Mobile(y) 0903719319
Fax(y) 0245993093
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,234,613
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,604,952
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 15,793
2. Software (013) - /073, 091A/ 15,793
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,576,446
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,361,300
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,531,553
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,967,363
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 1,421,641
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 293,318
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,271
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 12,713
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,095
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 11,618
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,626,231
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,381,756
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 206,289
3. Výrobky (123) - /194/ 41,956
4. Zvířata (124) - /195/ 1,130,158
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,353
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,220,525
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 967,059
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 193,105
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 773,954
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 250,641
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,825
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,950
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,157
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 793
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,430
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,430
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,234,613
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,080,048
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,825,320
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,825,320
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 446,236
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 341,211
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 341,211
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 356,029
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,017,492
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,661,463
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 111,252
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,215,092
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,030,339
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 4,585,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,544
12. Odložený daňový závazek (481A) 443,795
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 652,763
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 566,527
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 391,600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,927
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 33,772
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,316
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,888
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,260
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 54,491
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50,366
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,125
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 477,499
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,939,473
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,780,260
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 159,213
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,391,310
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,748,862
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 516,385
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 5,738,695
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 766,540
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -776,307
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,709,354
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 436,643
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 357,552
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,225,649
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 494,828
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,773,484
D. Služby (účtová skupina 51) 1,119,085
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 952,667
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 680,778
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 242,161
4. Sociální náklady (527, 528) 29,728
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,868
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 902,299
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 902,299
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 821,196
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -11,282
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158,504
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 523,213
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,567,270
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,540
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,540
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 334,060
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 328,418
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 303,599
2. Ostatní náklady (562A) 24,819
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 189
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,453
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -331,520
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 191,693
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 80,441
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 77,561
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 111,252
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016